JEDNOTLIVÉ PŘEDMĚTY

I. PRVNÍ STUPEŇ

ČESKÝ JAZYK  A LITERATURA

Časová dotace: 1. roč. 6 (1), 2. roč. 7 (1), 3. roč. 8 (1), 4. roč. 6 (1), 5. roč. 6 (1)

Charakteristika vyučovacího předmětu

Žáci se blíže seznamují s mateřským jazykem a učí se jej správně a kultivovaně používat v běžných situacích. Prostřednictvím jazykové a literární výchovy získává žák schopnost vyjadřovat své myšlenky a city, vžívat se do myšlení a cítění druhých lidí. Kvalitní jazykové vzdělání je důležité i pro úspěšné osvojování poznatků v dalších oblastech.

Žáci si postupně osvojují správnou techniku psaní a čtení, učí se souvisle vyjadřovat písemně
i ústně. Pomocí didaktických her a slohových cvičení se rozvíjí jejich komunikace s okolím. Postupně poznávají pravidla stylistiky a českého pravopisu, rozšiřují si slovní zásobu a prakticky ji používají. Prostřednictvím četby se podporuje emocionální zdraví dítěte, návštěvou divadelních a filmových představení se děti začleňují do společenského a kulturního života.

ANGLICKÝ JAZYK

Časová dotace:  3. – 5. roč. 3

Charakteristika vyučovacího předmětu

V rámci cizího jazyka má žák zvládnout základní dovednosti v angličtině v psané i mluvené podobě, správně číst jednoduché texty, umět použít dvojjazyčný slovník, reagovat na jednoduché pokyny, otázky. Má dokázat reprodukovat krátký text, se zachováním  smyslu textu, získat základní slovní zásobu a dovednost domluvit se. Výuka anglického jazyka má přispívat k poznání odlišností ve způsobu života lidí v  zemích, mluvících anglicky. Výuka rozvíjí u žáků pozitivní vztah k cizím jazykům.

MATEMATIKA

Časová dotace:  1. – 3. roč.  4, 4. a 5. roč. 4 (1)

Charakteristika vyučovacího předmětu

V rámci předmětu se žáci seznamují  s přirozenými čísly, se základními pojmy matematiky
a s jejich užitím v reálných situacích. Získávají základní orientaci na číselné ose a procvičují prostorovou orientaci. Jsou vedeni v přiměřené míře k užívání matematického jazyka
a matematické symboliky. Pomocí numerických výpočtů dochází k rozvíjení pamětí žáků. Důraz je kladen na početní operace a pochopení předloženého postupu. Údaje jsou získávaným pomocí měření, výpočtu, zaokrouhlování a jednoduché předvádění jednotek. Žáci znázorňují základní
a jednoduché geometrické útvary, hledají podobnosti a odlišnosti útvarů ve svém okolí. Jsou vedení ke zdokonalování svého grafického projevu. Žáci se učí podle individuálních možností třídit údaje a řešit úlohy z běžného života. Žáci se učí využívat přiměřené prostředky výpočetní techniky – kalkulátory.

INFORMATIKA

Časová dotace: 4. ročník 1, 5. roč. 1

Charakteristika vyučovacího předmětu

U žáků rozvíjí informatické myšlení, je zaměřena na porozumění základním principům digitálních technologií. Převládají aktivní činnosti, při kterých žáci využívají informatické postupy a pojmy. Poskytuje prostředky a metody k řešitelnosti problémů, ke zpracování dat
a jejich interpretaci a na základě řešení praktických úkolů. Postupně si žáci rozvíjejí schopnost popsat problém, analyzovat ho a hledat jeho řešení.

Žáci si prostřednictvím her, experimentů, diskusí a dalších aktivit vytvářejí první představy
o způsobech, jakými se dají data a informace zaznamenávat, a objevují informatické aspekty světa kolem nich.  Ve vhodném programovacím prostředí si ověřují algoritmické postupy.

Poznáváním, jak se s digitálními technologiemi pracuje, si žáci vytvářejí základ pro pochopení informatických konceptů.

Vede žáky k efektivnímu a bezpečnému užívání digitálních technologií, k osvojování dovedností
a návyků, které vedou k prevenci rizikového chování.

PRVOUKA

Časová dotace: 1. roč. 2, 2. roč. 2, 3. roč. 2

Charakteristika vyučovacího předmětu

Žáci se blíže seznamují s prostředím, kde žijí (domov a okolí), na základě vlastních zkušeností poznávají vztahy mezi lidmi (rodina – škola – volný čas), učí se orientovat v čase a chápat ho, jako na sebe navazující skutečnosti. Na základě pozorování žáci získávají poznatky o přírodě, zdraví, technice a kultuře.

Žáci si prostřednictvím různých činností, tvořivých her a modelových situací, utvářejí vztah k sobě a okolnímu světu a učí se komunikaci.

VLASTIVĚDA A PŘÍRODOVĚDA

Časová dotace:  VL – 4. roč. 1, 5. roč. 1, PŘ – 4. roč. 1, 5. roč. 2

Charakteristika vyučovacího předmětu

Žák se postupně seznamuje s poznatky o člověku, rodině, společnosti, vlasti, přírodě, kultuře, technice a zdraví. Získává informace o charakteru regionu, místní  krajiny a získá základní poznatky o České republice (např. státní svátky a vyznané dny). Osvojuje  si základní orientaci v mapách naší republiky, Evropy i světa.

V rámci předmětu je veden k dodržování pravidel soužití ve škole, v kolektivu, v rodině i městě. Poznává základní formy vlastnictví a v modelových situacích si osvojuje používání peněz. Učí se pracovat s časovými údaji a pochopit vztahy mezi nimi. Seznamuje se se souvislostmi mezi živou a neživou přírodou, zkoumá a třídí organismy a využívá k tomu jednoduché klíče a atlasy. Vnímá Zemi jako součást vesmíru. Získává poznatky o základních funkcích v lidském těle, o etapách lidského života. Je veden k vytvoření a dodržování účelného režimu dne. Na modelových situacích se učí odmítání návykových látek, ošetření drobných poranění a zajištění lékařské pomoci. Setkává se se základy sexuální výchovy.

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Časová dotace: 1. – 5. roč. 1

Charakteristika vyučovacího předmětu

Žáci prostřednictvím hodin hudební výchova objevují své vlastní hudební vlohy. Kultivují svou hudebnost v oblasti hudebního sluchu a paměti, smyslu pro rytmus, metodiku a harmonii. Pomocí vokálních a instrumentálních aktivit rozvíjejí svůj zpěvní hlas. Poslechovými a hudebně pohybovými hrami obohacují svou představivost, fantazii a estetické vnímání.

Poslechem a studiem hudební literatury získávají vhled do hudební kultury české i jiných národů, seznamují se s hudebním uměním minulosti a dneška.

VÝTVARNÁ VÝCHOVA A PRACOVNÍ VÝCHOVA

Časová dotace VV – 1., 2.roč. 2, 3. – 5. roč. 1, PV –  1. – 5. roč. 1

Charakteristika  vyučovacího předmětu

Výtvarná výchova je založena na dvou základních fenoménech :

výtvarném projevu, který jako svébytná činnost a univerzální řeč tvoří neopominutelnou součást ontogeneze lidského jedince i fylogeneze lidského rodu, na výtvarné kultuře, která od počátků stále výrazněji prostupuje všechny vrstvy a součásti lidské kultury.

Na nezastupitelnosti výtvarného projevu v životě každého člověka, nezastupitelnosti výtvarné kultury a umění v lidské kultuře a na jejich vzájemných vztazích je založeno specifické
a nezastupitelné místo výtvarné výchovy ve výchově a vzdělání. Vzájemný vztah mezi rozvíjením výtvarného projevu a zprostředkováním kulturních hodnot určuje dynamiku a rozpětí předmětu v jeho individuální a sociální dimenzi.

Vnitřní jednota kultivace osobnosti a individualizace kulturních hodnot tvoří základ humánního směřování předmětu.

Výtvarná výchova rozvíjí specifické složky osobnosti orientované na   vizuální vnímání, obraznost‚ vyjadřování a komunikaci.  Univerzálnost  „řeči  obrazů“ je  spojena s rozvojem obecné i specifické  – výtvarně  estetické –  smyslové i  citové senzibility, výtvarného   myšlení
a osobitého vyjadřování.

Plněním specifických  cílů přispívá výtvarná výchova k rozvoji a formování  citlivé,  celistvé, otevřené lidské bytosti, schopné uvědomovat si sebe sama ve světě, v jeho kosmologickém
i antropologickém rozměru.

Výtvarná výchova napomáhá k autentickému formulování a obhajování vlastních názorů
a citlivému vnímání názorů druhých. Tím přispívá k výchově sebevědomé i sebekritické osobnosti, k výchově tolerance, sounáležitosti, k přijímání i rozvíjení lidské duchovní kultury. Odkrýváním skrytých podob skutečnosti a jejich výtvarně tvořivým vyjadřováním rozvíjí výtvarná výchova specifickou i obecnou představivost, fantazii a kreativitu.

Základním rysem  koncepce předmětu je  propojování smyslových, citových  a  myšlenkových  složek  psychiky  žáka  se  schopností hlubokého prožívání a osobitého vyjadřování  jevů
a vztahů v mnohotvárném vnějším i vnitřním světě. Propojováním obrazného  a verbálního vnímání, cítění, myšlení a projevu napomáhá výtvarná výchova vnitřní duchovní jednotě osobnosti,  jejímu celistvému bytí a humanizaci světa.

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Časová dotace: 1. – 5. roč. 2

Charakteristika vyučovacího předmětu

Výuka tělesné výchovy je zaměřena na vytvoření kladného vztahu k pohybovým aktivitám. Mimo jiné seznamuje žáky nižších ročníků s různými druhy sportů. Umožňuje žákům poznat vlastní pohybové možnosti a přednosti, příp. zdravotní a pohybová omezení. Cílem je vést žáky od spontánního pohybu k řízené pohybové činnosti. V neposlední řadě je kladen důraz na dechová  cvičení, hygienu pohybu a relaxaci. Důraz je kladen na bezpečnost při pohybových činnostech.

Výuka probíhá na atletickém hřišti, na venkovním hřišti, v tělocvičně, v relaxační místnosti.
Ke změnám dochází aktuálně vlivem klimatických, prostorových a jiných podmínek.

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY –  PRVNÍ STUPEŇ

TÝMOVÁ TVOŘIVOST

Časová dotace: 1. – 5. ročník – (1)

Charakteristika vyučovacího předmětu

Volitelný předmět pro všechny ročníky prvního stupně. Při výuce budou zohledňovány věkové zvláštnosti a různá úroveň zpracování jednotlivých žáků třídy. Předmět bude úzce propojen s celoškolními projekty. Má vytvořit  časový prostor na hlubší seznámení s probíraným učivem
a vytvoření   záznamové dokumentace (např. pracovní list, nástěnný plakát, skládačka …) Žáci budou pracovat v pracovních týmech, budou využívány mezipředmětové vztahy, výsledné materiály budou vytvářeny různorodou technikou. Práce bude doplňována o přípravu rozhlasové relace do školního rozhlasu. Časový harmonogram  probíraného učiva bude vycházet z plánované časové dotace projektu. Žáci by se měli naučit spolupracovat v týmu, přidělovat si pracovní role, osvojit si základní pravidla komunikace, dialogu a argumentace.

HRÁTKY S ANGLICKÝM JAZYKEM

Časová dotace:  2. roč. – (1)

Charakteristika vyučovacího předmětu

Formou her a poslechových činností přiblížit žákům základy komunikace v anglickém jazyce.

Žák se snaží vyjadřovat pomocí jednoduchých vět (věta oznamovací, rozkazovací, tázací).

Učí se vyjadřovat zápor ve větě. Osvojuje si základní slovní zásobu (podstatná jména, slovesa), která mu pomůže ke komunikaci. Snaží se o správnou výslovnost.

PŘÍRODA KOLEM NÁS

Časová dotace: 3., 4. roč. – (1)

Charakteristika vyučovacího předmětu

Žák se postupně seznamuje s poznatky o přírodě a vesmíru. Seznamuje se se souvislostmi mezi živou a neživou přírodou, zkoumá, prakticky měří a využívá k tomu jednoduché klíče a atlasy.

Žák si osvojuje praktickou orientaci v mapách i plánech naší obce a okolí školy
a bydliště. Prakticky používá časové údaje, chápe vztahy mezi nimi.

PUTOVÁNÍ EVROPOU

Časová dotace: 5. roč. (1)

Charakteristika vyučovacího předmětu

Žák se postupně seznamuje s poznatky o svém regionu, celé České republice a sousedních státech naší vlasti. Dále se zaměří na světadíl, v němž žijeme – na Evropu. Osvojuje si základní orientaci v mapách naší republiky i Evropy. Seznamuje se s kulturou a zvyky různých států Evropy. Poznává nejnavštěvovanější památky těchto států.

II. DRUHÝ STUPEŇ

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Časová dotace: 6., 8., 9. roč. 4, 7. roč. 3 (1)

Charakteristika vyučovacího předmětu

Český jazyk má stěžejné postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury patří k podstatným krokům všeobecné vyspělosti absolventa základního vzdělávání. Český jazyk je jazykem mateřským, umožňuje žákům chápat souvislosti, mezigenerační vztahy, vývoj společnosti.

Český jazyk na vyšším stupni navazuje na učivo nižšího stupně. Od 6. ročníku do 9. ročníku
se snažíme, aby zájem o četbu, získaný v nižších ročnících se nadále udržoval a rozvíjel,
aby s přibývajícím věkem dětí se nezměnil v pasivní příjem informací z médií.

Žáci pracují s odbornou literaturou – slovníky, encyklopediemi, denním tiskem, využívají internet (domácí úkoly, referáty apod.)

Výuka předmětu probíhá ve třech samostatných složkách – mluvnice, sloh, literatura.

Mluvnice se postupně zaměřuje na složku pravopisnou, tvarosloví, syntax. V devátém ročníku
už žáci vypracovávají všestranné jazykové rozbory.

Sloh  obsahuje rozvoj slovní zásoby, snahu o výstižné vyjadřování, rozeznávání jednotlivých slohových útvarů, aktivní použití přejatých slov.

Literatura seznamuje žáky s literárními pojmy, jednotlivými útvary, žánry, seznamuje žáky s vývojem světové i české literatury z hlediska časové posloupnosti. Umožňuje žákům pracovat
a orientovat se v textu, seznamuje žáky s divadelní kulturou a umožňuje jim srovnání filmové, divadelní a literární kultury.

ANGLICKÝ JAZYK

Časová dotace:  6. – 9. roč. 3

Charakteristika vyučovacího předmětu

V rámci cizího jazyka má žák zvládnout základní dovednosti v angličtině v psané i mluvené podobě, správně přečíst jednoduché texty, umět použít dvojjazyčný slovník, vyplnit své základní údaje do formuláře, reagovat na jednoduché pokyny, otázky. Má dokázat reprodukovat nebo obměňovat krátký text, se zachováním  smyslu textu, získat základní slovní zásobu a dovednost domluvit se v běžných, každodenních situacích. Výuka anglického jazyka má přispívat k poznání odlišností ve způsobu života lidí v  zemích, mluvících anglicky. Výuka rozvíjí u žáků pozitivní vztah k cizím jazykům.

PRAKTICKÝ ANGLICKÝ JAZYK 

Časová dotace: 7. –  9. roč. 2

Charakteristika vyučovacího předmětu

V rámci cizího jazyka ve vyučovacím předmětu jazyková komunikace má žák zvládnout základní dovednosti v angličtině v mluvené i psané podobě, správně přečíst jednoduché texty, umět použít dvojjazyčný slovník . Vyplnit své základní údaje do formuláře, reagovat na jednoduché pokyny
a otázky. Žák by měl zvládnout reprodukovat nebo obměňovat krátký text, se zachováním smyslu textu, získat základní slovní zásobu a dovednost domluvit se v běžných, každodenních situacích. Výuka jazykové komunikace má přispívat k poznání odlišností ve způsobu života lidí v zemích mluvících anglicky. Výuka rozvíjí u žáků pozitivní vztah k cizím jazykům.

MATEMATIKA

Časová dotace: 6. roč. 5, 7. 4, 8. roč. 3 (1),  9. roč. 3

Charakteristika vyučovacího předmětu

Předmět navazuje na učivo matematiky I. stupně. Vede žáky k využívání matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech – orientace, měření a porovnávání velikostí, odhad vzdáleností, výsledků apod. Rozvíjí samostatné myšlení při řešení problémových úloh ale
i využití výpočetní techniky při jejich zpracování. Vede k co nejpřesnějšímu vyjadřování, používání správné matematické symboliky a vhodných algoritmů. Žáci by měli dospět k poznání, že k řešení se lze dostat různými způsoby.

INFORMATIKA

Časová dotace 6. – 9. roč. 1

Charakteristika vyučovacího předmětu

Žákům je umožněno dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti – získat elementární dovednosti v ovládání výpočetní techniky, orientovat se ve světě informací, tvořivě pracovat s informacemi a využívat je při dalším vzdělávání i v praktickém životě. Žák vyhledává informace v síti internet.

DĚJEPIS

Časová dotace: 6. – 8. roč. 2, 9. roč. 1 (1)

Charakteristika vyučovacího předmětu

Výuka dějepisu seznamuje žáky s významnými historickými událostmi a osobnostmi, které ovlivnily život předcházejících generací a mají význam i pro orientaci v současném společenském životě. Učivo by mělo přispívat ke komplexnějšímu pohledu žáků na historii, k poznání jednotlivých období, k pochopení významných vztahů mezi dějinami regionu, národa
a okolních zemí, k citovému vztahu žáků k historii regionu. Výuka dějepisu by měla vést u žáků k rozvíjení zájmu o dění v současnosti, o minulost vlastního národa a regionu a uvědomování si sounáležitosti s evropskou kulturou.

Žák by si měl osvojit dovednosti práce s texty různého charakteru a využívat co nejširší zdroje informací. Měl by se naučit orientovat se v historických, etických, politických i dalších faktech
a přitom si utvářet svůj vlastní hodnotový systém.

K nejefektivnějším formám práce patří práce s učebnicí, odbornou literaturou v žákovské knihovně, seznamování s historickými filmy.

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

Časová dotace: 6. , 7. a  9. roč. 1

Charakteristika vyučovacího předmětu

Předmět výchova k občanství směřuje k postupnému formování a rozvíjení osobního
a občanského profilu žáka. V návaznosti na učivo dalších předmětů orientuje žáky
ve významných okolnostech společenského života a seznamuje je s postavením jednotlivců
ve struktuře společenských vztahů. Předmět vede k propojení poznatků, zkušeností a dovedností z výuky s informacemi z jiných zdrojů (mediální zdroje). Pomáhá vytvářet postoje žáků k důležitým oblastem lidského života, pozitivní hodnotové orientace, navazování kvalitních mezilidských vztahů.

Žáci by si měli utvořit ucelenou představu o hospodářském životě společnosti
a o demokratických postupech při řízení státu a skupinovém rozhodování o lokálních a globálních problémech společnosti.

O demokratických postupech při řízení státu a skupinovém rozhodování o lokálních a globálních problémech společnosti.

Měli by se umět orientovat v otázkách zdravého životního stylu a prevence zneužívání návykových látek.

Naučit se řešit rozmanité životní situace (konflikt).

Osvojit si dovednosti mezilidské komunikace a společenského styku. Umět diskutovat, věcně argumentovat a respektovat práva a názory druhých.

BRAINSTORMING

Časová dotace  6. – 9. ročník (1)

Charakteristika předmětu

Povinný předmět pro všechny ročníky druhého stupně.

Předmět bude propojen s prací v celoškolních projektech. V globálním pojetí se jedná o projekty s tématikou EU a komponentou ekonomické gramotnosti. Bude se jednat o integrující předmět, v němž dojde k zastřešování a shrnutí všech poznatků a dovedností žáků z celého vyučovacího procesu. Dle záměru učitele, po vzájemné dohodě, se bude moci předmět vyučovat ve věkově smíšených skupinách, což přinese žákům nové vztahy, nové vědomosti a nové pracovní zkušenosti. V rámci předmětu je vyučována ekonomická gramotnost.

(V rozvrhu hodin umístěno pro celou školu v jeden časový termín)

V předmětu budou platit následující základní pravidla.

Zákaz kritiky či jakéhokoli hodnocení přinášených nápadů – ať už ze strany zúčastněných, nebo ze strany lektora. Vítězí tím kvantita nad kvalitou – je lhostejné, zda daný nápad má sám o sobě nějaký význam, neporovnáváme je mezi sebou, nehodnotíme kvalitu. Stejně tak neexistuje lepší nebo horší účastník, všichni jsou si rovni.

Uvolnění fantazie. I ty nejšílenější a nejméně akceptovatelné nápady mohou být východiskem
pro řešení. Neplatí žádná tabu, vše je dovoleno. Nápady by však měly být co nejkonkrétnější.

Vzájemná inspirace. Cokoli je ve skupině řečeno, mělo by být použito jako východisko pro další myšlenky – jeden tak svými nápady ovlivňuje druhého.

Pracovní postup při hodinách brainstormingu:

Za předpokladu důkladné znalosti všech žáků výše uvedených pravidel může učitel postupovat:

napíše téma nebo otázku na velký papír tak, aby ji všichni žáci  dobře viděli

požádá žáky o jejich nápady, myšlenky a asociace

zdrží se vlastního projevu, nechá mluvit žáky

v případě, že se nápady opakují, stimuluje žáky k příkladům z jiného úhlu pohledu,

pokládá  doplňující otázku

Výsledky učitel použije jako východisko pro další přemýšlení či řešení problému.

Pravidla i postup brainstormingu se mění podle způsobu, jakým s ním pracujeme. Např. pravidla platí především, když se potřebuje znát názor skupiny na daný problém či možnosti jeho řešení. Při brainstormingu si žáci aktivně vybaví, co již vědí o jednotlivých tématech. Brainstorming musí probíhat tak, aby umožnil každému žákovi volně vyslovit své nápady a myšlenky, popřípadě vytvořit prostor pro další diskusi, což může být mezi žáky problém, záleží na složení kolektivu, na vztazích, kterými jsou jednotlivci svázáni, na stupni důvěry, jež mezi nimi panuje.

FYZIKA

Časová dotace: 6., 7. roč. – 1,  8., 9. roč. – 2

Charakteristika vyučovacího předmětu

Navazuje na učivo přírodovědy I. stupně. Umožňuje žákům porozumět zákonitostem přírodních procesů. Pomocí pozorování a pokusů poznat užitečnost fyziky a její aplikace v běžném životě. Při frontálních pokusech se žáci naučí spolupracovat s ostatními, organizovat si práci.

 V 6. ročníku se žáci převážně formou pokusů seznámí se základními veličinami, jejich značkami a jednotkami. V dalších ročnících řeší zejména problémové úlohy a učí se zpracovávat
a vyhodnocovat výsledky svých měření. Uvědomí si, že člověk může přírodní zákony využívat, ale i zneužívat (atomová energie).

CHEMIE

Časová dotace: 8. roč. 2, 9. roč. 2

Charakteristika vyučovacího předmětu

Tento předmět se vyučuje v 8. a 9. ročníku ZŠ. Je velmi provázán s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda – tj. fyzikou, přírodopisem a zeměpisem. Vede žáky k pozorování, experimentování, vyslovování hypotéz, poznání přírody i uměle vytvořených látek, vytváření systému, používání mezinárodní symboliky. Žáci si postupně uvědomují přítomnost chemických látek a dějů v každodenním životě, pozitivní, ale i negativní účinky chemických sloučenin na zdraví člověka a životní prostředí, jsou vedeni k odpovědnosti při používání těchto látek. Součástí předmětu je i prevence patologických jevů (alkoholismus, zneužití drog a léků, obezita), vytváření zdravého životního stylu, orientace v závažných životních situacích (ekologické havárie).

PŘÍRODOPIS

Časová dotace: 6. roč. 1, 7. roč. 2, 8. roč. 1, 9. roč. 1 (1)

Charakteristika vyučovacího předmětu

Předmět navazuje na výuku prvouky 1. stupně. Jeho hlavním úkolem je vést žáky k šetrnému chování k přírodě a v přírodě. Předmět vytváří vztah k přírodě všeobecně i v regionu. Postupně se žáci v 6. – 9. ročníku seznamují se světem rostlin, zvířat, tělem a životem člověka a současným stavem i vývojem planety Země. Žáci pracují s odbornou literaturou – království zvířat, encyklopedie zvířat, vyhledávají informace z různých dostupných zdrojů. V 6. a 7. ročníku se seznamují, jakým způsobem se mohou chránit proti cizopasníkům, je jim zdůrazněna závažnost prevence ve formě očkování. V 8. ročníku je kladen důraz na prevenci úrazů, nemocí, na zodpovědný přístup k vlastnímu zdraví a sexu. V 9. ročníku je největší pozornost věnována jednotlivým ekosystémům a jejich vzájemným vztahům. Žáci jsou seznamováni se současnými globálními problémy, jsou vedeni k uvědomění si, že člověk je součástí přírody a svou činností ji může ovlivňovat kladně i záporně.

ZEMĚPIS

Časová dotace: 7. roč. 2,  8. roč. 1, 9. roč. 1

Charakteristika vyučovacího předmětu

Předmět je zaměřen na rozvoj dovedností (práce s mapou, orientace, vyhledávání a zpracování informací). V hodinách zeměpisu se žáci seznámí se vznikem a vývojem planety Země, postavením ve Vesmíru a všemi spojenými zákonitostmi. Poznají Zemi a její postavení ve Vesmíru, kontinenty, oceány, pohoří, řeky, státy a obyvatele, kteří obývají planetu Zemi. Naučí se pochopit život jiných národností a pokusí se vytvořit postoj k okolnímu světu.

Předmět by měl vést žáky k rozvíjení zájmu o život a životní podmínky doma i ve světě. Žáci by měli umět o těchto věcech komunikovat a najít vhodné řešení při náročných životních situacích související s přírodními podmínkami na Zemi (ekologické a globální problémy světa)

Nejčastějšími formami práce a pracovními postupy jsou práce s textem a mapou, využití výpočetní a audiovizuální techniky, využití vlastní prezentace vlastních zkušeností, porovnávání a třídění dat, vyhledávání informací na internetu, v knihovně apod.

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Časová dotace: 6. – 9. roč. 1

Charakteristika vyučovacího předmětu

Hudba patří mezi umění, které je součástí lidské existence, je neoddělitelnou součástí každodenní ho života. Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění a  hudbě. K jejímu aktivnímu vnímání a využívání jako prostředku komunikace.

Výuka hudební výchovy bude probíhat v odborné učebně, příp. ve třídě. Učivo vyššího stupně navazuje na poznatky získané na nižším stupni.

Výuku lze rozdělit na několik činností:

při vokálních činnostech dbát na hlasovou hygienu dětí

volit písně v durových i mollových tóninách

při zpěvu se snažit udržovat správný rytmus, postupně zvládnout dynamiku skladby, písně

při instrumentálních činnostech

snažit se o hudební doprovod pomocí Orfeových nástrojů, případně píseň doprovázet na kytaru
či housle (zapojovat děti, které umějí hrát na nějaký hudební nástroj)

rozvíjet u dětí schopnost vyjádřit hudební i nehudební myšlenky pomocí hudebního nástroje

při hudebně pohybových činnostech

naučit děti tanečním krokům polky a valčíku, rozvíjet u dětí vlastní pohybové ztvárnění hudby, vést děti k improvizaci, případně se pokusit o pantomimu při poslechové činnosti

vést  žáky při poslechu hudební skladby k prožitku a k asociacím doby, kdy skladba vznikla.

VÝTVARNÁ VÝCHOVA A PRACOVNÍ ČINNOSTI

Časová dotace VV – 6. roč. 2, 7. 8., 9. roč. – 1

Charakteristika  vyučovacího předmětu

Výtvarná výchova je založena na dvou základních fenoménech:

výtvarném projevu, který jako svébytná činnost a univerzální řeč tvoří neopominutelnou součást ontogeneze lidského jedince i fylogeneze lidského rodu

na výtvarné kultuře, která od počátků stále výrazněji prostupuje všechny vrstvy a součásti lidské kultury.

Na nezastupitelnosti výtvarného projevu v životě každého člověka, nezastupitelnosti výtvarné kultury a umění v lidské kultuře a na jejich vzájemných vztazích je založeno specifické
a nezastupitelné místo výtvarné výchovy ve výchově a vzdělání. Vzájemný vztah mezi rozvíjením výtvarného projevu a zprostředkováním kulturních hodnot určuje dynamiku a rozpětí předmětu v jeho individuální a sociální dimenzi.

Vnitřní jednota kultivace osobnosti a individualizace kulturních hodnot tvoří základ humánního směřování předmětu.

Výtvarná výchova rozvíjí specifické složky osobnosti orientované na   vizuální vnímání, obraznost‚ vyjadřování a komunikaci.  Univerzálnost  „řeči  obrazů“ je  spojena s rozvojem obecné i specifické  – výtvarně  estetické –  smyslové i  citové senzibility, výtvarného   myšlení
a osobitého vyjadřování.

Plněním specifických  cílů přispívá výtvarná výchova k rozvoji a formování  citlivé,  celistvé, otevřené lidské bytosti, schopné uvědomovat si sebe sama ve světě, v jeho kosmologickém
i antropologickém rozměru.

Výtvarná výchova napomáhá k autentickému formulování a obhajování vlastních názorů
a citlivému vnímání názorů druhých. Tím přispívá k výchově sebevědomé i sebekritické osobnosti, k výchově tolerance, sounáležitosti, k přijímání i rozvíjení lidské duchovní kultury. Odkrýváním skrytých podob skutečnosti a jejich výtvarně tvořivým vyjadřováním rozvíjí výtvarná výchova specifickou i obecnou představivost, fantazii a kreativitu.

Základním rysem  koncepce předmětu je  propojování smyslových, citových  a  myšlenkových  složek  psychiky  žáka  se  schopností hlubokého prožívání a osobitého vyjadřování  jevů
a vztahů v mnohotvárném vnějším i vnitřním světě. Propojováním obrazného  a verbálního vnímání, cítění, myšlení a projevu napomáhá výtvarná výchova vnitřní duchovní jednotě osobnosti,  jejímu celistvému bytí a humanizaci světa.

Předmět výtvarná výchova je integrován pro své nezastupitelné místo do dalších vyučovacích předmětů, zejména do vzdělávacích oblastí Člověk a společnost (D, VO), a Člověk a příroda

(F, CH, PŘ, Z), kde pomáhá žákům ilustrovat  a pochopit pomocí názorného zobrazení probírané učivo. Získané dovednosti ve výtvarné výchově uplatňují žáci  také při realizaci celoškolních projektů.

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Časová dotace: 6. – 9. roč. 2

Organizace výuky v 8. a 9. ročníku: Skupiny v těchto ročnících neodpovídají jednotlivým třídám, vzhledem k malému počtu dívek ve třídách jsou vytvářeny:  skupina chlapců a skupina dívek

Charakteristika vyučovacího předmětu

Tělesná výchova představuje nejdůležitější formu pohybového učení a je hlavním zdrojem poznatků a námětu pro zdravotní, relaxačně i sportovní využití, pohybu v režimu školy i mimo školu. V tělesné výchově žáci nacházejí prostor k osvojování nových pohybových dovedností, k ovládnutí a využívání různého sportovního náčiní a nářadí, k seznámení s návody pro pohybovou prevenci jednostranného zatížení nebo zdravotního oslabení.

Tělesná výchova umožňuje žákům poznat vlastní pohybové možnosti a přednosti, ale i pohybové omezení. Vede žáky od spontánního pohybu k řízené pohybové činnosti a zpět k vlastní seberealizaci v oblíbeném sportu nebo pohybové aktivitě.

Žáci by si měli osvojit nové pohybové dovednosti, dále usilovat o rozvoj zdatnosti.

Žáci by se měli orientovat v základním tělocvičném názvosloví.

Žáci by měli zvládat organizační, hygienické a bezpečnostní zásady pro provádění sportovní aktivity.

Žáci by měli kladně prožívat osvojování pohybové činnosti a využít pomoci učitele k vytvoření pozitivního vztahu ke sportu.

Žáci by si měli uvědomit pozitivní vliv pohybové aktivity na zdraví a prevenci patologických jevů.

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Časová dotace: 6. roč. (1), 8. roč. 1, 9. roč. 1

Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávání v této oblasti rozvíjí poznatky, dovednosti a zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a ve vzdělávání na 1. stupni ZŠ.

Žáci se učí vnímat lidi a vztahy mezi nimi a chápat sociokulturní stránku života společnosti. Zároveň by měli pochopit zákonitosti soudobého způsobu života lidí, dokázat zhodnotit jeho přednosti, problémy. Měli by i zvládnout dát do kontextu život v současnosti s životem minulých generací i generací budoucích. Tento předmět učí žáky vyjadřovat své myšlenky, poznatky
a dojmy, reagovat na myšlenky, názory a podněty druhých lidí.

Žáci jsou vedeni ke schopnosti řešit problémy a problémové situace, se kterými mohou v životě přijít do styku, k touze po seberozvoji a sebevzdělávání, k umění efektivně naložit se svým časem a životem vůbec, pochopení lidského bytí a nalezení svého životního cíle.

Tato vzdělávací oblast v neposlední řadě přináší základní podněty pro kladné ovlivňování zdraví a životního stylu lidí. Vede žáky k tomu, aby pochopili hodnotu zdraví, smysl zdravotní prevence i hloubku problémů spojených s nemocí či jiným poškozením zdraví. Žáci se seznamují s různým nebezpečím, které zdraví ohrožuje a získávají odpovědnost za zdraví své i ostatních. Jsou obeznámeni se zásadami poskytnutí první pomoci i pomoci jiným vůbec.

Do oblasti výuky jsou zařazena i témata vedoucí k rozvoji smyslu pro povinnost a pracovitosti
a získaní pozitivního smyslu pro práci a to v okruzích Provoz a údržba domácnosti a Příprava pokrmů. Buduje se systém poskytující žákům důležité informace ze sféry výkonu práce
a pomáhající jim při rozhodování o dalším profesním zaměření.

Výuka tohoto předmětu vychází z konkrétních modelových situací, tím je propojena s reálným životem.

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY – DRUHÝ STUPEŇ

LITERÁRNÍ SEMINÁŘ

Časová dotace: 6.  roč. 1  

Charakteristika vyučovacího předmětu

Český jazyk  a literatura má významné postavení ve výchovně vzdělávacím procesu.

Literární seminář má udržet zájem o četbu, získaný v nižších ročnících, nadále jej rozvíjet, aby se s  přibývajícím věkem žáků nezměnil pouze v pasivní příjem informací z médií. V rámci semináře se nezlepší jen kvalita čtení, ale upevní se i správná technika a žák získá širší informace z oblasti literatury a literární teorie.  Na základě získaných znalostí pak žák rozpozná nejen literární žánry, ale umí do určité míry i posoudit a porovnat autory domácí se zahraniční literaturou.

Významnou složkou literárního semináře jsou reedukačně zaměřená cvičení, činnosti, soutěže
a hry, které pomáhají k překonávání výukových problémů.

PŘÍRODOVĚDNÁ PRAKTIKA

Časová dotace: 6. roč. 1

Charakteristika vyučovacího předmětu

Navazuje na učivo přírodovědy 1. stupně, zaměřuje se na pozorování jevů – je provázáno s předměty přírodopis a fyzika. Doplňuje teoretické poznatky získávané v těchto předmětech.

V tomto předmětu převažují praktické úlohy, které mají umožnit žákům uvědomění si souvislostí, přírodních zákonitostí a využití získaných poznatků v každodenním životě.

ZÁKLADY ADMINISTRATIVY

Časová dotace: 7., 8. roč. – 2 , 9. roč. – 1

Charakteristika vyučovacího předmětu

ZA – svým obsahem umožňuje žákům získat orientaci a základní dovednosti v provádění jednoduchých administrativních prací, ve využívání kancelářské techniky tak, jak to vyžaduje běžný život. Žák je veden ke zvládnutí základů psaní na klávesnici správnou technikou, aby se naučil používat některé technické prostředky v administrativě a získané dovednosti dokázal využívat v praxi. V 9. ročníku je předmět zaměřen na orientaci a zdokonalení se v běžně používaných programech, na základní uživatelskou dovednost PC.

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti vede žáka k:

rozvoji jemné motoriky, postupnému zvládnutí desetiprstové techniky psaní na PC

dodržování bezpečnosti a hygieny práce

přesnosti a gramatické správnosti při opisování textu

osvojení si normalizované úpravy textu a písemností

postupném zvládnutí základů administrativy na uživatelské úrovni

rozvoji vytrvalosti, soustředěnosti a pracovní píli.

KARIÉROVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 

Časová dotace: 8. roč. – 1

Charakteristika vyučovacího předmětu

Předmět je určen žákům 8. tříd. Má pomoci žákům při výběru budoucího studia, následné profese podle jejich schopností, zájmů a předpokladů.

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti vede žáka k:

sebepoznání, sebeprezentaci a rozvoji osobnosti

postupnému osvojování si sociálních dovedností a komunikace k poznávání kritérií‚
pro rozhodování o povolání – tj. plánování budoucnosti

postupnému seznamování s různými druhy povolání a jejich charakteristickými znaky pomocí  

videokazet, návštěv ÚP, akcí Sokrates, případných  exkurzí do SOU nebo  náborových  

setkáních

nácvik pracovních činností na konkrétních pracovištích dle nabídky regionu 

postupné základní orientaci na trhu práce – tj. ujasnění si vlastních zájmů a priorit.