JEDNOTLIVÉ PŘEDMĚTY

NIŽŠÍ STUPEŇ

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
Časová dotace: 1. roč. 7, 2. roč. 8, 3. roč. 9, 4. roč. 7, 5. roč. 7

Charakteristika vyučovacího předmětu
Žáci se blíže seznamují s mateřským jazykem a učí se jej správně a kultivovaně používat v běžných situacích. Prostřednictvím jazykové a literární výchovy získává žák schopnost vyjadřovat své myšlenky a city, vžívat se do myšlení a cítění druhých lidí. Kvalitní jazykové vzdělání je důležité i pro úspěšné osvojování poznatků v dalších oblastech.
Žáci si postupně osvojují správnou techniku psaní a čtení, učí se souvisle vyjadřovat písemně i ústně.Pomocí didaktických her a slohových cvičení se rozvíjí jejich komunikace s okolím. Postupně poznávají pravidla stylistiky a českého pravopisu, rozšiřují si slovní zásobu a prakticky ji používají. Prostřednictvím četby se podporuje emocionální zdraví dítěte, návštěvou divadelních a filmových představení se děti začleňují do společenského a kulturního života.

ANGLICKÝ JAZYK
Časová dotace: 3. – 5. roč. 3

Charakteristika vyučovacího předmětu
V rámci cizího jazyka má žák zvládnout základní dovednosti v angličtině v psané i mluvené podobě, správně číst jednoduché texty, umět použít dvojjazyčný slovník, reagovat na jednoduché pokyny, otázky. Má dokázat reprodukovat krátký text, se zachováním smyslu textu, získat základní slovní zásobu a dovednost domluvit se. Výuka anglického jazyka má přispívat k poznání odlišností ve způsobu života lidí v zemích, mluvících anglicky. Výuka rozvíjí u žáků pozitivní vztah k cizím jazykům.

MATEMATIKA
Časová dotace: 1. – 3. roč. 4, 4. a 5. roč. 5

Charakteristika vyučovacího předmětu
V rámci předmětu se žáci seznamují s přirozenými čísly, se základními pojmy matematiky a s jejich užitím v reálných situacích. Získávají základní orientaci na číselné ose a procvičují prostorovou orientaci. Jsou vedeni v přiměřené míře K užívání matematického jazyka a matematické symboliky. Pomocí numerických výpočtů dochází k rozvíjení pamětí žáků. Důraz je kladen na početní operace a pochopení předloženého postupu. Údaje jsou získávaným pomocí měření, výpočtu, zaokrouhlování a jednoduché předvádění jednotek. Žáci znázorňují základní a jednoduché geometrické útvary, hledají podobnosti a odlišnosti útvarů ve svém okolí. Jsou vedení ke zdokonalování svého grafického projevu. Žáci se učí podle individuálních možností třídit údaje a řešit úlohy z běžného života. Žáci se učí využívat přiměřené prostředky výpočetní techniky – kalkulátory.

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE
Časová dotace: 5. roč. 1

Charakteristika vyučovacího předmětu:
Žákům je umožněno dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti – získat elementární dovednosti v ovládání výpočetní techniky. Žák využívá základní funkce počítače a jeho příslušenství. Popíše základní funkce počítače. Samostatně zvládá zapnutí, restartování a vypínání počítače. Vyhledává jednoduché informace v síti internet

PRVOUKA
Časová dotace: 1. roč. 2, 2. roč. 2, 3. roč. 2

Charakteristika vyučovacího předmětu
Žáci se blíže seznamují s prostředím, kde žijí (domov a okolí), na základě vlastních zkušeností poznávají vztahy mezi lidmi (rodina – škola – volný čas), učí se orientovat v čase a chápat ho, jako na sebe navazující skutečnosti. Na základě pozorování žáci získávají poznatky o přírodě, zdraví, technice a kultuře.
Žáci si prostřednictvím různých činností, tvořivých her a modelových situací, utvářejí vztah k sobě a okolnímu světu a učí se komunikaci.

VLASTIVĚDA A PŘÍRODOVĚDA
Časová dotace: Vl – 4. roč. 2, 5. roč. 1, Př – 4. roč. 1, 5. roč. 2

Charakteristika vyučovacího předmětu
Žák se postupně seznamuje s poznatky o člověku, rodině, společnosti, vlasti, přírodě, kultuře, technice a zdraví. Získává informace o charakteru regionu, místní krajiny a získá základní poznatky o České republice (např. státní svátky a vyznané dny). Osvojuje si základní orientaci v mapách naší republiky, Evropy i světa.
V rámci předmětu je veden k dodržování pravidel soužití ve škole, v kolektivu, v rodině i městě. Poznává základní formy vlastnictví a v modelových situacích si osvojuje používání peněz. Učí se pracovat s časovými údaji a pochopit vztahy mezi nimi. Seznamuje se se souvislostmi mezi živou a neživou přírodou, zkoumá a třídí organismy a využívá k tomu jednoduché klíče a atlasy. Vnímá Zemi jako součást vesmíru. Získává poznatky o základních funkcích v lidském těle, o etapách lidského života. Je veden k vytvoření a dodržování účelného režimu dne. Na modelových situacích se učí odmítání návykových látek, ošetření drobných poranění a zajištění lékařské pomoci. Setkává se se základy sexuální výchovy.

HUDEBNÍ VÝCHOVA
Časová dotace: 1. – 5. roč. 1

Charakteristika vyučovacího předmětu
Žáci prostřednictvím hodin hudební výchova objevují své vlastní hudební vlohy. Kultivují svou hudebnost v oblasti hudebního sluchu a paměti, smyslu pro rytmus, metodiku a harmonii. Pomocí vokálních a instrumentálních aktivit rozvíjejí svůj zpěvní hlas. Poslechovými a hudebně pohybovými hrami obohacují svou představivost, fantazii a estetické vnímání.
Poslechem a studiem hudební literatury získávají vhled do hudební kultury české i jiných národů, seznamují se s hudebním uměním minulosti a dneška.

VÝTVARNÁ VÝCHOVA A PRACOVNÍ VÝCHOVA
Časová dotace VV – 1., 2.roč. 2, 3. – 5. roč. 1, PV – 1. – 5. roč. 1

Charakteristika vyučovacího předmětu
Výtvarná výchova je založena na dvou základních fenoménech :
výtvarném projevu, který jako svébytná činnost a univerzální řeč tvoří neopominutelnou součást ontogeneze lidského jedince i fylogeneze lidského rodu
na výtvarné kultuře, která od počátků stále výrazněji prostupuje všechny vrstvy a součásti lidské kultury.

Na nezastupitelnosti výtvarného projevu v životě každého člověka, nezastupitelnosti výtvarné kultury a umění v lidské kultuře a na jejich vzájemných vztazích je založeno specifické a nezastupitelné místo výtvarné výchovy ve výchově a vzdělání. Vzájemný vztah mezi rozvíjením výtvarného projevu a zprostředkováním kulturních hodnot určuje dynamiku a rozpětí předmětu v jeho individuální a sociální dimenzi.
Vnitřní jednota kultivace osobnosti a individualizace kulturních hodnot tvoří základ humánního směřování předmětu.
Výtvarná výchova rozvíjí specifické složky osobnosti orientované na vizuální vnímání, obraznost‚ vyjadřování a komunikaci. Univerzálnost „řeči obrazů“ je spojena s rozvojem obecné i specifické – výtvarně estetické – smyslové i citové senzibility, výtvarného myšlení a osobitého vyjadřování.
Plněním specifických cílů přispívá výtvarná výchova k rozvoji a formování citlivé, celistvé, otevřené lidské bytosti, schopné uvědomovat si sebe sama ve světě, v jeho kosmologickém i antropologickém rozměru.
Výtvarná výchova napomáhá k autentickému formulování a obhajování vlastních názorů a citlivému vnímání názorů druhých. Tím přispívá k výchově sebevědomé i sebekritické osobnosti, k výchově tolerance, sounáležitosti, k přijímání i rozvíjení lidské duchovní kultury. Odkrýváním skrytých podob skutečnosti a jejich výtvarně tvořivým vyjadřováním rozvíjí výtvarná výchova specifickou i obecnou představivost, fantazii a kreativitu.
Základním rysem koncepce předmětu je propojování smyslových, citových a myšlenkových složek psychiky žáka se schopností hlubokého prožívání a osobitého vyjadřování jevů a vztahů v mnohotvárném vnějším i vnitřním světě. Propojováním obrazného a verbálního vnímání, cítění, myšlení a projevu napomáhá výtvarná výchova vnitřní duchovní jednotě osobnosti, jejímu celistvému bytí a humanizaci světa

TĚLESNÁ VÝCHOVA
Časová dotace: 1. – 5. roč. 2

Charakteristika vyučovacího předmětu
Výuka tělesné výchovy je zaměřena na vytvoření kladného vztahu k pohybovým aktivitám. Mimo jiné seznamuje žáky nižších ročníků s různými druhy sportů. Umožňuje žákům poznat vlastní pohybové možnosti a přednosti, příp. zdravotní a pohybová omezení. Cílem je vést žáky od spontánního pohybu k řízené pohybové činnosti. V neposlední řadě je kladen důraz na dechová cvičení , hygienu pohybu a relaxaci. Důraz je kladen na bezpečnost při pohybových činnostech.
Výuka probíhá na atletickém hřišti, na venkovním hřišti, v tělocvičně, v relaxační místnosti. Ke změnám dochází aktuálně vlivem klimatických, prostorových a jiných podmínek.

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY – NIŽŠÍ STUPEŇ

TÝMOVÁ TVOŘIVOST
Časová dotace: 1. – 5. ročník – 1

Charakteristika vyučovacího předmětu
Volitelný předmět pro všechny ročníky nižšího stupně. Při výuce budou zohledňovány věkové zvláštnosti a různá úroveň zpracování jednotlivých žáků třídy. Předmět bude úzce propojen s celoškolními projekty. Má vytvořit časový prostor na hlubší seznámení s probíraným učivem a vytvoření záznamové dokumentace (např. pracovní list, nástěnný plakát, skládačka …) Žáci budou pracovat v pracovních týmech, budou využívány mezipředmětové vztahy, výsledné materiály budou vytvářeny různorodou technikou. Práce bude doplňována o přípravu rozhlasové relace do školního rozhlasu. Časový harmonogram probíraného učiva bude vycházet z plánované časové dotace projektu. Žáci by se měli naučit spolupracovat v týmu, přidělovat si pracovní role, osvojit si základní pravidla komunikace, dialogu a argumentace.

HRÁTKY S ANGLICKÝM JAZYKEM
Časová dotace: 2. roč. – 1

Charakteristika vyučovacího předmětu
Formou her a poslechových činností přiblížit žákům základy komunikace v anglickém jazyce.
Žák se snaží vyjadřovat pomocí jednoduchých vět (věta oznamovací, rozkazovací, tázací).
Učí se vyjadřovat zápor ve větě. Osvojuje si základní slovní zásobu (podst. jm., slovesa), která mu pomůže ke komunikaci. Snaží se o správnou výslovnost.

PŘÍRODA KOLEM NÁS
Časová dotace: 3., 4. roč. – 1

Charakteristika vyučovacího předmětu
Žák se postupně seznamuje s poznatky o přírodě a vesmíru.Seznamuje se se souvislostmi mezi živou a neživou přírodou,zkoumá,prakticky měří a využívá k tomu jednoduché klíče a atlasy.
Žák si osvojuje praktickou orientaci v mapách i plánech naší obce a okolí školy a bydliště.Prakticky používá časové údaje,chápe vztahy mezi nimi.

PUTOVÁNÍ EVROPOU
Časová dotace: 5. roč. 1

Charakteristika vyučovacího předmětu
Žák se postupně seznamuje s poznatky o svém regionu, celé České republice a sousedních státech naší vlasti. Dále se zaměří na světadíl v němž žijeme – na Evropu. Osvojuje si základní orientaci v mapách naší republiky i Evropy. Seznamuje se s kulturou a zvyky různých států Evropy. Poznává nejnavštěvovanější památky těchto států.

VYŠŠÍ STUPEŇ

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
Časová dotace: 6. – 9. roč. 4

Charakteristika vyučovacího předmětu
Český jazyk má stěžejné postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury patří k podstatným krokům všeobecné vyspělosti absolventa základního vzdělávání. Český jazyk je jazykem mateřským, umožňuje žákům chápat souvislosti, mezigenerační vztahy, vývoj společnosti.
Český jazyk na vyšším stupni navazuje na učivo nižšího stupně. Od 6. ročníku do 9. ročníku se snažíme, aby zájem o četbu, získaný v nižších ročnících se nadále udržoval a rozvíjel, aby s přibývajícím věkem dětí se nezměnil v pasivní příjem informací z médií.
Žáci pracují s odbornou literaturou – slovníky, encyklopediemi, denním tiskem, využívají internet (domácí úkoly, referáty apod.)

Výuka předmětu probíhá ve třech samostatných složkách – mluvnice, sloh, literatura.
Mluvnice se postupně zaměřuje na složku pravopisnou, tvarosloví, syntax. V devátém ročníku už žáci vypracovávají všestranné jazykové rozbory.
Sloh obsahuje rozvoj slovní zásoby, snahu o výstižné vyjadřování, rozeznávání jednotlivých slohových útvarů, aktivní použití přejatých slov.
Literatura seznamuje žáky s literárními pojmy, jednotlivými útvary, žánry, seznamuje žáky s vývojem světové i české literatury z hlediska časové posloupnosti. Umožňuje žákům pracovat a orientovat se v textu, seznamuje žáky s divadelní kulturou a umožňuje jim srovnání filmové, divadelní a literární kultury.

ANGLICKÝ JAZYK
Časová dotace: 6. – 9. roč. 3

Charakteristika vyučovacího předmětu
V rámci cizího jazyka má žák zvládnout základní dovednosti v angličtině v psané i mluvené podobě, správně přečíst jednoduché texty, umět použít dvojjazyčný slovník, vyplnit své základní údaje do formuláře, reagovat na jednoduché pokyny, otázky. Má dokázat reprodukovat nebo obměňovat krátký text, se zachováním smyslu textu, získat základní slovní zásobu a dovednost domluvit se v běžných, každodenních situacích. Výuka anglického jazyka má přispívat k poznání odlišností ve způsobu života lidí v zemích, mluvících anglicky. Výuka rozvíjí u žáků pozitivní vztah k cizím jazykům.

MATEMATIKA
Časová dotace: 6. roč. 5, 7. – 9. roč. 4

Charakteristika vyučovacího předmětu
Předmět navazuje na učivo matematiky I. stupně. Vede žáky k využívání matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech – orientace, měření a porovnávání velikostí, odhad vzdáleností, výsledků apod. Rozvíjí samostatné myšlení při řešení problémových úloh ale i využití výpočetní techniky při jejich zpracování. Vede k co nejpřesnějšímu vyjadřování, používání správné matematické symboliky a vhodných algoritmů. Žáci by měli dospět k poznání, že k řešení se lze dostat různými způsoby.

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE
Časová dotace 9. roč. 1

Charakteristika vyučovacího předmětu
Žákům je umožněno dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti – získat elementární dovednosti v ovládání výpočetní techniky, orientovat se ve světě informací, tvořivě pracovat s informacemi a využívat je při dalším vzdělávání i v praktickém životě. Žák vyhledává informace v síti internet.

DĚJEPIS
Časová dotace: 6. – 9. roč. 2

Charakteristika vyučovacího předmětu
Výuka dějepisu seznamuje žáky s významnými historickými událostmi a osobnostmi, které ovlivnily život předcházejících generací a mají význam i pro orientaci v současném společenském životě. Učivo by mělo přispívat ke komplexnějšímu pohledu žáků na historii, k poznání jednotlivých období, k pochopení významných vztahů mezi dějinami regionu, národa a okolních zemí, k citovému vztahu žáků k historii regionu. Výuka dějepisu by měla vést u žáků k rozvíjení zájmu o dění v současnosti, o minulost vlastního národa a regionu a uvědomování si sounáležitosti s evropskou kulturou.
Žák by si měl osvojit dovednosti práce s texty různého charakteru a využívat co nejširší zdroje informací. Měl by se naučit orientovat se v historických, etických, politických i dalších faktech a přitom si utvářet svůj vlastní hodnotový systém.
K nejefektivnějším formám práce patří práce s učebnicí, odbornou literaturou v žákovské knihovně, seznamování s historickými filmy.

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ
Časová dotace: 6. – 9. roč. 1

Charakteristika vyučovacího předmětu
Předmět občanská výchova směřuje k postupnému formování a rozvíjení osobního a občanského profilu žáka. V návaznosti na učivo dalších předmětů orientuje žáky ve významných okolnostech společenského života a seznamuje je s postavením jednotlivců ve struktuře společenských vztahů.
ve významných okolnostech společenského života a seznamuje je s postavením jednotlivců
ve struktuře společenských vztahů. Předmět vede k propojení poznatků, zkušeností a dovedností z výuky s informacemi z jiných zdrojů (mediální zdroje). Pomáhá vytvářet postoje žáků k důležitým oblastem lidského života, pozitivní hodnotové orientace, navazování kvalitních mezilidských vztahů.
Žáci by si měli utvořit ucelenou představu o hospodářském životě společnosti a o demokratických postupech při řízení státu a skupinovém rozhodování o lokálních a globálních problémech společnosti.
O demokratických postupech při řízení státu a skupinovém rozhodování o lokálních a globálních problémech společnosti.
Měli by se umět orientovat v otázkách zdravého životního stylu a prevence zneužívání návykových látek.
Naučit se řešit rozmanité životní situace (konflikt).
Osvojit si dovednosti mezilidské komunikace a společenského styku. Umět diskutovat, věcně argumentovat a respektovat práva a názory druhých.

FYZIKA
Časová dotace: 6., 7. roč. – 1, 8., 9. roč. – 2

Charakteristika vyučovacího předmětu
Navazuje na učivo přírodovědy I. Stupně. Umožňuje žákům porozumět zákonitostem přírodních procesů. Pomocí pozorování a pokusů poznat užitečnost fyziky a její aplikace v běžném životě. Při frontálních pokusech se žáci naučí spolupracovat s ostatními, organizovat si práci.
V 6. ročníku se žáci převážně formou pokusů seznámí se základními veličinami, jejich značkami a jednotkami. V dalších ročnících řeší zejména problémové úlohy a učí se zpracovávat a vyhodnocovat výsledky svých měření. Uvědomí si, že člověk může přírodní zákony využívat, ale i zneužívat (atomová energie).

CHEMIE
Časová dotace: 8. roč. 2, 9. roč. 2

Charakteristika vyučovacího předmětu
Tento předmět se vyučuje v 8. a 9. ročníku ZŠ. Je velmi provázán s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda – tj. fyzikou, přírodopisem a zeměpisem. Vede žáky k pozorování, experimentování, vyslovování hypotéz, poznání přírody i uměle vytvořených látek, vytváření systému, používání mezinárodní symboliky.Žáci si postupně uvědomují přítomnost chemických látek a dějů v každodenním životě, pozitivní, ale i negativní účinky chemických sloučenin na zdraví člověka a životní prostředí, jsou vedeni k odpovědnosti při používání těchto látek. Součástí předmětu je i prevence patologických jevů (alkoholismus, zneužití drog a léků, obezita), vytváření zdravého životního stylu, orientace v závažných životních situacích (ekologické havárie).

PŘÍRODOPIS
Časová dotace: 6. roč. 1, 7. roč. 2, 8. roč. 1, 9. roč. 2

Charakteristika vyučovacího předmětu
Předmět navazuje na výuku prvouky 1. stupně. Jeho hlavním úkolem je vést žáky k šetrnému chování k přírodě a v přírodě. Předmět vytváří vztah k přírodě všeobecně i v regionu. Postupně se žáci v 6. – 9. ročníku seznamují se světem rostlin, zvířat, tělem a životem člověka a současným stavem i vývojem planety Země. Žáci pracují s odbornou literaturou – království zvířat, encyklopedie zvířat, vyhledávají informace z různých dostupných zdrojů. V 6. a 7. ročníku se seznamují jakým způsobem se mohou chránit proti cizopasníkům, je jim zdůrazněna závažnost prevence ve formě očkování. V 8. ročníku je kladen důraz na prevenci úrazů, nemocí, na zodpovědný přístup k vlastnímu zdraví a sexu. V 9. ročníku je největší pozornost věnována jednotlivým ekosystémům a jejich vzájemným vztahům. Žáci jsou seznamováni se současnými globálními problémy, jsou vedeni k uvědomění si, že člověk je součástí přírody a svou činností ji může ovlivňovat kladně i záporně.

HUDEBNÍ VÝCHOVA
Časová dotace: 6. – 9. roč. 1

Charakteristika vyučovacího předmětu
Hudba patří mezi umění, které je součástí lidské existence, je neoddělitelnou součástí každodenní ho života. Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění a hudbě. K jejímu aktivnímu vnímání a využívání jako prostředku komunikace.
Výuka hudební výchovy bude probíhat v odborné učebně, příp. ve třídě. Učivo vyššího stupně navazuje na poznatky získané na nižším stupni.
Výuku lze rozdělit na několik činností:
při vokálních činnostech
dbát na hlasovou hygienu dětí
volit písně v durových i mollových tóninách
při zpěvu se snažit udržovat správný rytmus, postupně zvládnout dynamiku skladby, písně
při instrumentálních činnostech
snažit se o hudební doprovod pomocí Orfeových nástrojů, případně píseň doprovázet na kytaru či housle (zapojovat děti, které umějí hrát na nějaký hudební nástroj)
rozvíjet u dětí schopnost vyjádřit hudební i nehudební myšlenky pomocí hudebního nástroje
při hudebně pohybových činnostech
naučit děti tanečním krokům polky a valčíku, rozvíjet u dětí vlastní pohybové ztvárnění hudby, vést děti k improvizaci, případně se pokusit o pantomimu při poslechové činnosti
vést žáky při poslechu hudební skladby k prožitku a k asociacím doby, kdy skladba vznikla

VÝTVARNÁ VÝCHOVA A PRACOVNÍ ČINNOSTI
Časová dotace VV – 6.,7. roč. 2, 8., 9. roč. – 1

Charakteristika vyučovacího předmětu
Výtvarná výchova je založena na dvou základních fenoménech :
výtvarném projevu, který jako svébytná činnost a univerzální řeč tvoří neopominutelnou součást ontogeneze lidského jedince i fylogeneze lidského rodu
na výtvarné kultuře, která od počátků stále výrazněji prostupuje všechny vrstvy a součásti lidské kultury.
Na nezastupitelnosti výtvarného projevu v životě každého člověka, nezastupitelnosti výtvarné kultury a umění v lidské kultuře a na jejich vzájemných vztazích je založeno specifické a nezastupitelné místo výtvarné výchovy ve výchově a vzdělání. Vzájemný vztah mezi rozvíjením výtvarného projevu a zprostředkováním kulturních hodnot určuje dynamiku a rozpětí předmětu v jeho individuální a sociální dimenzi.
Vnitřní jednota kultivace osobnosti a individualizace kulturních hodnot tvoří základ humánního směřování předmětu.
Výtvarná výchova rozvíjí specifické složky osobnosti orientované na vizuální vnímání, obraznost‚ vyjadřování a komunikaci. Univerzálnost „řeči obrazů“ je spojena s rozvojem obecné i specifické – výtvarně estetické – smyslové i citové senzibility, výtvarného myšlení a osobitého vyjadřování.
Plněním specifických cílů přispívá výtvarná výchova k rozvoji a formování citlivé, celistvé, otevřené lidské bytosti, schopné uvědomovat si sebe sama ve světě, v jeho kosmologickém i antropologickém rozměru.
Výtvarná výchova napomáhá k autentickému formulování a obhajování vlastních názorů a citlivému vnímání názorů druhých. Tím přispívá k výchově sebevědomé i sebekritické osobnosti, k výchově tolerance, sounáležitosti, k přijímání i rozvíjení lidské duchovní kultury. Odkrýváním skrytých podob skutečnosti a jejich výtvarně tvořivým vyjadřováním rozvíjí výtvarná výchova specifickou i obecnou představivost, fantazii a kreativitu.

Základním rysem koncepce předmětu je propojování smyslových, citových a myšlenkových složek psychiky žáka se schopností hlubokého prožívání a osobitého vyjadřování jevů a vztahů v mnohotvárném vnějším i vnitřním světě. Propojováním obrazného a verbálního vnímání, cítění, myšlení a projevu napomáhá výtvarná výchova vnitřní duchovní jednotě osobnosti, jejímu celistvému bytí a humanizaci světa.
Předmět výtvarná výchova je integrován pro své nezastupitelné místo do dalších vyučovacích předmětů, zejména do vzdělávacích oblastí Člověk a společnost (D, VO), a Člověk a příroda
(F, CH, PŘ, Z), kde pomáhá žákům ilustrovat a pochopit pomocí názorného zobrazení probírané učivo. Získané dovednosti ve výtvarné výchově uplatňují žáci také při realizaci celoškolních projektů.

TĚLESNÁ VÝCHOVA
Časová dotace: 6. – 9. roč. 2
Organizace výuky v 8. a 9. ročníku: Skupiny v těchto ročnících neodpovídají jednotlivým třídám, vzhledem k malému počtu dívek ve třídách jsou vytvářeny: skupina chlapců a skupina dívek

Charakteristika vyučovacího předmětu
Tělesná výchova představuje nejdůležitější formu pohybového učení a je hlavním zdrojem poznatků a námětu pro zdravotní, relaxačně i sportovní využití, pohybu v režimu školy i mimo školu. V tělesné výchově žáci nacházejí prostor k osvojování nových pohybových dovedností, k ovládnutí a využívání různého sportovního náčiní a nářadí, k seznámení s návody pro pohybovou prevenci jednostranného zatížení nebo zdravotního oslabení.
Tělesná výchova umožňuje žákům poznat vlastní pohybové možnosti a přednosti, ale i pohybové omezení. Vede žáky od spontánního pohybu k řízené pohybové činnosti a zpět k vlastní seberealizaci v oblíbeném sportu nebo pohybové aktivitě.
Žáci by si měli osvojit nové pohybové dovednosti, dále usilovat o rozvoj zdatnosti.
Žáci by se měli orientovat v základním tělocvičném názvosloví.
Žáci by měli zvládat organizační, hygienické a bezpečnostní zásady pro provádění sportovní aktivity.
Žáci by měli kladně prožívat osvojování pohybové činnosti a využít pomoci učitele k vytvoření pozitivního vztahu ke sportu.
Žáci by si měli uvědomit pozitivní vliv pohybové aktivity na zdraví a prevenci patologických jevů.

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ
Časová dotace: 6. roč. 1, 8. roč. 1, 9. roč. 1

Charakteristika vyučovacího předmětu
Vzdělávání v této oblasti rozvíjí poznatky, dovednosti a zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a ve vzdělávání na 1. stupni ZŠ.
Žáci se učí vnímat lidi a vztahy mezi nimi a chápat sociokulturní stránku života společnosti. Zároveň by měli pochopit zákonitosti soudobého způsobu života lidí, dokázat zhodnotit jeho přednosti, problémy. Měli by i zvládnout dát do kontextu život v současnosti s životem minulých generací i generací budoucích. Tento předmět učí žáky vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na myšlenky, názory a podněty druhých lidí.
Žáci jsou vedeni ke schopnosti řešit problémy a problémové situace, se kterými mohou v životě přijít do styku, k touze po seberozvoji a sebevzdělávání, k umění efektivně naložit se svým časem a životem vůbec, pochopení lidského bytí a nalezení svého životního cíle.
Tato vzdělávací oblast v neposlední řadě přináší základní podněty pro kladné ovlivňování zdraví a životního stylu lidí. Vede žáky k tomu, aby pochopili hodnotu zdraví, smysl zdravotní prevence i hloubku problémů spojených s nemocí či jiným poškozením zdraví. Žáci se seznamují s různým nebezpečím, které zdraví ohrožuje a získávají odpovědnost za zdraví své i ostatních. Jsou obeznámeni se zásadami poskytnutí první pomoci i pomoci jiným vůbec.
Do oblasti výuky jsou zařazena i témata vedoucí k rozvoji smyslu pro povinnost a pracovitosti a získaní pozitivního smyslu pro práci a to v okruzích Provoz a údržba domácnosti a Příprava pokrmů. Buduje se systém poskytující žákům důležité informace ze sféry výkonu práce a pomáhající jim při rozhodování o dalším profesním zaměření.
Výuka tohoto předmětu vychází z konkrétních modelových situací, tím je propojena s reálným životem.

BRAINSTORMING
Časová dotace – 6. – 9. ročník 1

Charakteristika předmětu
Povinný předmět pro všechny ročníky vyššího stupně.
Předmět bude propojen s prací v celoškolních projektech. V globálním pojetí se jedná o projekty s tématikou EU a komponentou ekonomické gramotnosti. Bude se jednat o integrující předmět, v němž dojde k zastřešování a shrnutí všech poznatků a dovedností žáků z celého vyučovacího procesu. Dle záměru učitele, po vzájemné dohodě, se bude moci předmět vyučovat ve věkově smíšených skupinách, což přinese žákům nové vztahy, nové vědomosti a nové pracovní zkušenosti.
( V rozvrhu hodin umístěno pro celou školu v jeden časový termín)

V předmětu budou platit následující základní pravidla.
Zákaz kritiky či jakéhokoli hodnocení přinášených nápadů – ať už ze strany zúčastněných, nebo ze strany lektora. Vítězí tím kvantita nad kvalitou – je lhostejné, zda daný nápad má sám o sobě nějaký význam, neporovnáváme je mezi sebou, nehodnotíme kvalitu. Stejně tak neexistuje lepší nebo horší účastník, všichni jsou si rovni.
Uvolnění fantazie. I ty nejšílenější a nejméně akceptovatelné nápady mohou být východiskem pro řešení. Neplatí žádná tabu, vše je dovoleno. Nápady by však měly být co nejkonkrétnější.
Vzájemná inspirace. Cokoli je ve skupině řečeno, mělo by být použito jako východisko pro další myšlenky – jeden tak svými nápady ovlivňuje druhého.

Pracovní postup při hodinách brainstormingu.
Za předpokladu důkladné znalosti všech žáků výše uvedených pravidel může učitel postupovat:
Napíše téma nebo otázku na velký papír tak, aby ji všichni žáci dobře viděli
Požádá žáky o jejich nápady, myšlenky a asociace
Zdrží se vlastního projevu, nechá mluvit žáky
V případě, že se nápady opakují, stimuluje žáky k příkladům z jiného úhlu pohledu, pokládá doplňující otázku.

Výsledky učitel použije jako východisko pro další přemýšlení či řešení problému

Pravidla i postup brainstormingu se mění podle způsobu jakým s ním pracujeme. Např. pravidla platí především, když se potřebuje znát názor skupiny na daný problém či možnosti jeho řešení. Při brainstormingu si žáci aktivně vybaví co již vědí o jednotlivých tématech. Brainstorming musí probíhat tak, aby umožnil každému žákovi volně vyslovit své nápady a myšlenky, popřípadě vytvořit prostor pro další diskusi, což může být mezi žáky problém, záleží na složení kolektivu, na vztazích, kterými jsou jednotlivci svázáni, na stupni důvěry, jež mezi nimi panuje.

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY – VYŠŠÍ STUPEŇ

NĚMECKÝ JAZYK
Časová dotace: 7. – 9. roč. 2

Charakteristika předmětu
Výuka cizího jazyka u žáka vytváří předpoklady pro budoucí zapojení do vzájemné komunikace mezi národy v rámci Evropy a světa. Osvojování jazyka žákovi pomáhá snižovat jazykové bariéry, umožňuje mu poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí a jejich odlišné kulturní tradice. Postupně zvyšuje celkovou úroveň vyjadřování, současně rozvíjí intelektuální, etickou, emocionální složku osobnosti. Přispívá ke zvýšení mobility žáka jak v osobním životě, tak i v dalším studiu a také později v budoucím pracovním uplatnění.

KONVERZACE V CIZIM JAZYCE – ANGLICKÝ JAZYK
Časová dotace : 7. – 8. roč. 1

Charakteristika vyučovacího předmětu
V rámci cizího jazyka ve vyučovacím předmětu jazyková komunikace má žák zvládnout základní dovednosti v angličtině v mluvené i psané podobě, správně přečíst jednoduché texty, umět použít dvojjazyčný slovník . Vyplnit své základní údaje do formuláře, reagovat na jednoduché pokyny a otázky. Žák by měl zvládnout reprodukovat nebo obměňovat krátký text, se zachováním smyslu textu, získat základní slovní zásobu a dovednost domluvit se v běžných, každodenních situacích. Výuka jazykové komunikace má přispívat k poznání odlišností ve způsobu života lidí v zemích mluvících anglicky. Výuka rozvíjí u žáků pozitivní vztah k cizím jazykům.
LITERÁRNÍ SEMINÁŘ
Časová dotace: 6. – 8. roč. 1

Charakteristika vyučovacího předmětu
Český jazyk a literatura má významné postavení ve výchovně vzdělávacím procesu.
Literární seminář má udržet zájem o četbu, získaný v nižších ročnících, nadále jej rozvíjet, aby se s přibývajícím věkem žáků nezměnil pouze v pasivní příjem informací z médií. V rámci semináře se nezlepší jen kvalita čtení, ale upevní se i správná technika a žák získá širší informace z oblasti literatury a literární teorie. Na základě získaných znalostí pak žák rozpozná nejen literární žánry, ale umí do určité míry i posoudit a porovnat autory domácí se zahraniční literaturou.
Významnou složkou literárního semináře jsou reedukačně zaměřená cvičení, činnosti, soutěže a hry, které pomáhají k překonávání výukových problémů.

PŘÍRODOVĚDNÁ PRAKTIKA
Časová dotace: 6. roč. 1

Charakteristika vyučovacího předmětu
Navazuje na učivo přírodovědy 1. stupně, zaměřuje se na pozorování jevů – je provázáno s předměty přírodopis a fyzika. Doplňuje teoretické poznatky získávané v těchto předmětech.
V tomto předmětu převažují praktické úlohy, které mají umožnit žákům uvědomění si souvislostí, přírodních zákonitostí a využití získaných poznatků v každodenním životě.

SEMINÁŘ Z ČESKÉHO JAZYKA
Časová dotace: 9. roč. – 1

Charakteristika předmětu
Cílem semináře českého jazyka je shrnutí učiva základní školy a jeho vzájemná návaznost.
Důraz je kladen na všestranný jazykový rozbor, na logičnost a promyšlenost práce s jazykem a jeho aktivní využívání, na využívání odborné literatury a ostatních zdrojů informací, což má vést k rozšiřování slovní zásoby žáků. Žáci jsou vedeni ke kontrole vlastní práce, k nalezení a odstranění chyb. Seminář simuluje výstupní testy základních škol a vstupní testy středních škol.

SEMINÁŘ Z MATEMATIKY
Časová dotace: 9. roč. 1

Charakteristika vyučovacího předmětu
Předmět navazuje na vzdělávací oblast Matematika a její aplikace, kterou žáci procházejí od prvního ročníku. Zaměřuje se na procvičení a utřídění matematických dovedností, zejména na oblast aritmetiky a aplikované geometrie, které žáci získali na druhém stupni základní školy. Důraz je kladen na přehlednost řešení, odhad výsledku, nalezení chyb v řešení a jejich opravu, stanovení podmínek řešení. Do předmětu jsou zakomponovány i některé standardy Projektu ekonomické gramotnosti. Také jsou zde řešeny různé sady příkladů, které simulují výstupní testy základních škol, popř. vstupní testy středních škol, se kterými se žáci mohou setkat při svém dalším vzdělávání.

ZÁKLADY ADMINISTRATIVY
Časová dotace: 7., 8. roč. – 2 , 9. roč. – 1

Charakteristika vyučovacího předmětu
ZA – svým obsahem umožňuje žákům získat základní dovednosti a orientaci v provádění jednoduchých administrativních prací nevyužívání kancelářské techniky tak, jak to vyžaduje běžný život. Žák je veden ke zvládnutí základů psaní na stroji (PC) správnou technikou, naučil se používat některé technické prostředky v administrativě a získané dovednosti dokázal využívat v praxi

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti vede žáka k
– rozvoji jemné motoriky, postupnému zvládnutí desetiprstové techniky psaní na elektrickém psacím stroji či PC
– dodržování bezpečnosti a hygieny práce
– přesnosti a gramatické správnosti při opisování textu
– osvojení si normalizované úpravy textu a písemností
– postupném zvládnutí základů administrativy na uživatelské úrovni
– rozvoji vytrvalosti, soustředěnosti a pracovní píli

KARIÉROVÉ VZDĚLÁVÁNÍ
Časová dotace: 8. roč. – 1

Charakteristika vyučovacího předmětu
Předmět je určen žákům 8. tříd, eventuálně i tříd 9. Má pomoci žákům při výběru budoucího studia, následné profese podle jejich schopností, zájmů a předpokladů.

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti vede žáka k:

– sebepoznání, sebeprezentaci a rozvoji osobnosti
– postupnému osvojování si sociálních dovedností a komunikace
– k poznávání kritérií pro rozhodování o povolání – tj. plánování budoucnosti
– postupnému seznamování s různými druhy povolání a jejich charakteristickými znaky pomocí
videokazet, návštěv ÚP, akcí Sokrates, případných exkurzí do SOU nebo náborových
setkáních
postupné základní orientaci na trhu práce – tj. ujasnění si vlastních zájmů a priorit