VZDĚLÁVACÍ PROCES

Informace o procesu vzdělávání

Ve škole vyučujeme podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání:
Škola jako rodina III, č.j. 166/2016

třídy se naplňují většinou do 12 žáků

z cizích jazyků je zvolena výuka anglického a německého jazyka

škola je oboustranně přístupná, tzn. do školy lze nastoupit ve vyšším ročníku, stejně tak se navrátit zpět do kmenové školy, např. po dvou až třech letech docházky k nám

Přijímaní žáků do naší školy

do školy jsou přijati žáci na základě diagnostikování některé z poruch učení (dyslexie, dyskalkulie, dysgrafie, dysortografie), či specifických poruch chování a následným doporučením školským poradenským pracovištěm (PPP, SPC)

při obtížích ve výuce žáka v běžné škole může vyučující učitelka nebo rodič žádat vyšetření v PPP (Pedagogicko-psychologická poradna) a u dalších odborníků – klinický psycholog (na doporučení pediatra), v DPA (Dětská psychiatrická ambulance) – přijetí do školy musí doporučit PPP či SPC

každý žák má třídní učitelkou vypracovaný individuální plán náprav, který obsahuje podpůrná cvičení pro rozvoj učebních schopností dětí

v naší škole žák získává ztracenou sebedůvěru, znovu se mu vrací chuť učit se, poznávat nové, rád chodí mezi své kamarády, zvyšuje si své sebevědomí, důvěřuje učitelům

ve škole nezvoní, přes stanovený rozvrh hodin lze podle momentálních dispozic a potřeb žáků výuku jednotlivých předmětů zaměnit

děti během vyučování mění činnosti, je jim umožněn pohyb ve třídě, pracují na koberci, odchází do odborných učeben

k výuce se využívá všech prostor školy : třídy, odborné učebny (výpočetní techniky, fyziky a chemie, výtvarný ateliér a keramická dílna, hudebna, dřevodílna, tělocvičný sál, technika administrativy a informační centrum), relaxační sálky s rehabilitačním nářadím, se stoly na stolní tenis i boxovacími pytli

vedle učebnic běžně užívaných v ZŠ učitelé používají množství speciálních sešitů a pracovních listů s ohledem na potřeby žáků, včetně výukových programů na PC, jež žáci využívají již od 1. ročníku

ve škole probíhají 3 hodiny týdně individuální logopedické nápravy, kde se pod vedením kvalifikovaného školského logopeda uskutečňuje náprava řečových a komunikativních dovedností žáka