VZDĚLÁVACÍ PROCES

Informace o procesu vzdělávání

Ve škole vyučujeme podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání:

Škola jako rodina IV, č. j. 988/2022

 • třídy se naplňují většinou do 12 žáků
 • z cizích jazyků je zvolena výuka anglického
 • škola je oboustranně přístupná, tzn. do školy lze nastoupit ve vyšším ročníku, stejně tak se navrátit zpět do kmenové školy, např. po dvou až třech letech docházky k nám.

Přijímaní žáků do naší školy:

 • do školy jsou přijati žáci na základě diagnostikování některé z poruch učení (dyslexie, dyskalkulie, dysgrafie, dysortografie), či specifických poruch chování a následným doporučením školským poradenským pracovištěm (PPP, SPC)
 • při obtížích ve výuce žáka v běžné škole může vyučující učitelka nebo rodič žádat vyšetření v PPP (Pedagogicko-psychologická poradna) a u dalších odborníků – klinický psycholog (na doporučení pediatra), v DPA (Dětská psychiatrická ambulance) – přijetí do školy musí doporučit PPP či SPC
 • každý žák má třídní učitelkou vypracovaný individuální plán náprav, který obsahuje podpůrná cvičení pro rozvoj učebních schopností dětí
 • v naší škole žák získává ztracenou sebedůvěru, znovu se mu vrací chuť učit se, poznávat nové, rád chodí mezi své kamarády, zvyšuje si své sebevědomí, důvěřuje učitelům
 • ve škole nezvoní, přes stanovený rozvrh hodin lze podle momentálních dispozic a potřeb žáků výuku jednotlivých předmětů zaměnit
 • děti během vyučování mění činnosti, je jim umožněn pohyb ve třídě, pracují na koberci, odchází do odborných učeben
 • k výuce se využívá všech prostor školy: třídy, odborné učebny (výpočetní techniky, fyziky a chemie, výtvarný ateliér a keramická dílna, hudebna, dřevodílna, tělocvičný sál, technika administrativy a informační centrum), relaxační sálky s rehabilitačním nářadím, se stoly na stolní tenis i boxovacími pytli
 • vedle učebnic běžně užívaných v ZŠ učitelé používají množství speciálních sešitů a pracovních listů s ohledem na potřeby žáků, včetně výukových programů na PC, jež žáci využívají již od 1. ročníku
 • ve škole probíhají 3 hodiny týdně individuální logopedické nápravy, kde se pod vedením kvalifikovaného školského logopeda uskutečňuje náprava řečových a komunikativních dovedností žáka.