ÚKOLY ŠKOLNÍHO ROKU

Úkoly školního roku
Vzdělávat podle upraveného ŠVP ZV „Škola jako rodina“
Intenzivně spolupracovat s rodiči a poradenskými zařízeními
Získávání kompetencí a plnění průřezových témat
Vytváření a ověřování DUMů
Zprostředkovávat systém životních hodnot
Reagovat na aktuální události ve společnosti
Učit žáky reagovat na krizové situace v životě
Zajistit pro děti ve škole pocit bezpečí a jistoty
Vnímat každé dítě jako osobnost
Podle potřeby vytvářet individuální vzdělávací programy
Spojovat poznatky s běžným každodenním životem, využívat zájmy žáků
Rozvíjet schopnosti nikoli požadování množství vědomostí
Vést dítě k systematičnosti a zodpovědnosti
Vytvářet takové prostředí, které by podněcovalo žáka k aktivitě a povzbuzovalo jej
Uplatňovat důslednost a kontrolu
Uplatňovat spravedlivé hodnocení a korigovat sebehodnocení žáků
Uplatňovat reedukační metody
Umožnit každému dítěti, aby vlastním tempem v optimálním prostředí získávalo nové dovednosti a poznatky
Umožnit žáku v co největší míře volnost pohybu
Umožnit žákům spolupracovat v různých věkových skupinách
Umožnit žákům zprostředkování poznatků získaných v rámci zájmové činnosti
Podněcovat žáky k hledání řešení problémů
Podněcovat každého žáka k práci v rámci jeho možností a k jejímu dokončení
Naučit žáky samostatně získávat nové poznatky
Využívat ve velké míře Feuersteinovy metody
Učit žáky vyhledávat a vědomě pracovat s chybou
Dovést žáky k vnitřní kázni

Výchovné poradenství
Pracovat se žáky a směřovat je ke správné volbě povolání, spolupráce s ÚP vést učitele k hlubšímu poznávání žáků spolupráce s PPP, rodiči žáků ustanovení výchovné komise diagnostika žáků, záznamy o žákovi.

Zvýšení odborné a pedagogické úrovně pracovníků
Sebevzdělání učitelů z nabídkové literatury, UN a další odborné literatury, metodické přednášky a školení pořádané MŠMT a ŠÚ, spolupráce učitelů v rámci MK, zapojit se do programů výuky jazyků pořádaných SSŠ Most.

Řídící a kontrolní činnost
Sledovat výsledky práce učitelů v jednotlivých předmětech, provádět individuální rozbory, kontrola grafických projevů žáků, průběžně kontrolovat úroveň a dodržování dozorů, jejich účinnost, sledovat úroveň estetického vzhledu tříd a celé budovy, sledovat účelnost práce TU, motivace a hodnocení hodin, větší prostor pro samostatný projev a práci žáků, individuální přístup k žákům, zařazování AVT a didaktických pomůcek
výstavy dětských prací (Vv, Pv).

Provozně ekonomická činnost
Dovybavit dílny, vybavit další třídy nábytkem, úprava vstupního prostoru školy, pokračovat v obnově estetického vzhledu školy, dobudovat keramickou dílnu, dobudovat počítačovou učebnu, vybudovat učebnu chemie a fyziky.

Metodická činnost školy – DYS-CENTRA
Organizování odborných přednášek, Dr. Olga Zelinková CSc., Spolupráce s rodiči dyslektiků, Hemisférová dyslexie, SPUCH na II. stupni, Dr. Josef Novák – DYSKALKULIE, Dr. Ivana Baxová – EDUKINEZIOLOGIE, pravidelné provádění praxe se studenty SpgŠ a VOŠSP, škola je akreditovaným pracovištěm MŠMT ČR.