ÚKOLY ŠKOLNÍHO ROKU

Vzdělávat podle upraveného ŠVP ZV „Škola jako rodina“

Intenzivně spolupracovat s rodiči a poradenskými zařízeními

Získávání kompetencí a plnění průřezových témat

Zprostředkovávat systém životních hodnot

Reagovat na aktuální události ve společnosti

Učit žáky reagovat na krizové situace v životě

Zajistit pro děti ve škole pocit bezpečí a jistoty

Vnímat každé dítě jako osobnost

Podle potřeby vytvářet individuální vzdělávací programy

Spojovat poznatky s běžným každodenním životem, využívat zájmy žáků

Rozvíjet schopnosti nikoli požadování množství vědomostí

Vést dítě k systematičnosti a zodpovědnosti

Vytvářet takové prostředí, které by podněcovalo žáka k aktivitě a povzbuzovalo jej

Uplatňovat důslednost a kontrolu

Uplatňovat spravedlivé hodnocení a korigovat sebehodnocení žáků

Uplatňovat reedukační metody

Umožnit každému dítěti, aby vlastním tempem v optimálním prostředí získávalo nové dovednosti a poznatky

Umožnit žáku v co největší míře volnost pohybu

Umožnit žákům spolupracovat v různých věkových skupinách

Umožnit žákům zprostředkování poznatků získaných v rámci zájmové činnosti

Podněcovat žáky k hledání řešení problémů

Podněcovat každého žáka k práci v rámci jeho možností a k jejímu dokončení

Naučit žáky samostatně získávat nové poznatky

Využívat ve velké míře Feuersteinovy metody

Učit žáky vyhledávat a vědomě pracovat s chybou

Dovést žáky k vnitřní kázni

Výchovné poradenství

Pracovat se žáky a směřovat je ke správné volbě povolání, spolupráce s ÚP vést učitele k hlubšímu poznávání žáků spolupráce s PPP, rodiči žáků ustanovení výchovné komise diagnostika žáků, záznamy o žákovi.

Zvýšení odborné a pedagogické úrovně pracovníků

Sebevzdělání učitelů z nabídkové literatury, UN a další odborné literatury, metodické přednášky a školení pořádané MŠMT a ŠÚ, spolupráce učitelů v rámci MK. Zapojit se do studia DVPP zejména formou webinářů. Zdokonalování se ve znalostech cizích jazyků – zejména anglický jazyk.

Řídící a kontrolní činnost

Sledovat výsledky práce učitelů v jednotlivých předmětech, provádět individuální rozbory, kontrola grafických projevů žáků, průběžně kontrolovat úroveň a dodržování dozorů, jejich účinnost, sledovat úroveň estetického vzhledu tříd a celé budovy, sledovat účelnost práce TU, motivace a hodnocení hodin, větší prostor pro samostatný projev a práci žáků, individuální přístup k žákům, zařazování AVT a didaktických pomůcek, výstavy dětských prací (Vv, Pv).

Metodická činnost školy – DYS-CENTRA

Organizování odborných přednášek, Dr. Olga Zelinková CSc., Spolupráce s rodiči dyslektiků, Hemisférová dyslexie, SPUCH na II. stupni, Dr. Josef Novák – DYSKALKULIE, Dr. Ivana Baxová – EDUKINEZIOLOGIE.

Expertní podpory při výuce: Feuersteinovo instrumentální obohacování (FIE), NVS – Neurovývojová stimuace, Biofeedback, Hipoterapie.

Pravidelné semináře na téma Feuersteinovo instrumentální obohacování (FIE).

Pravidelné provádění praxe se studenty SpgŠ a VOŠSP, UJEP. Škola je Fakultní školou UJEP a zároveň je a akreditovaným pracovištěm MŠMT ČR.