ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROFESORA Z. MATĚJČKA V MOSTĚ

FAKULTNÍ ŠKOLA UJEP

Vzdělávací program

Ve škole vyučujeme podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání:
Škola jako rodina III, č.j. 166/2016Charakteristika školního vzdělávacího programu:

ŠVP ZV ŠKOLA JAKO RODINA vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a z vyhlášek MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných a vyhlášky č. 62/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.

Školní vzdělávací program vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV, z analýzy vlastních možností a schopností pedagogického sboru. Využívá silných stránek a příležitostí školy se zřetelem na slabé stránky a ohrožení školy se snahou slabé stránky maximálně eliminovat. ŠVP ZV naší školy vychází z požadavků rodičů dětí s navázáním na tradice školy. Klade důraz na principy života v rodině.

Název škola jako rodina není nahodilý. Vyjadřuje hlavní myšlenku vzdělávacího programu – úzká spolupráce školy a rodiny, tzn. přístupnost školy rodičům a širší rodině, společné řešení školské problematiky, rovné přístupy pro všechny. Hlavní myšlenku realizujeme nejen obsahem vzdělání, nejen vztahy ve škole, respektováním žáka jako osobnosti, širokou nabídkou vzdělávacích akcí pro učitele i rodiče, pestrou nabídkou zájmové činnosti i pro integrované žáky z běžných základních škol.
Vztahy ve škole charakterizuje LOGO ŠKOLY:zsdysmost © 2011 | Privacy policy