ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROFESORA Z. MATĚJČKA V MOSTĚ

FAKULTNÍ ŠKOLA UJEP

Hlavní úkoly školního roku 2019/2020

• Vzdělávat podle upraveného ŠVP ZV „Škola jako rodina“
• Intenzivně spolupracovat s rodiči a poradenskými zařízeními
• Získávání kompetencí a plnění průřezových témat
• Vytváření a ověřování DUMů
• Zprostředkovávat systém životních hodnot
• Reagovat na aktuální události ve společnosti
• Učit žáky reagovat na krizové situace v životě
• Zajistit pro děti ve škole pocit bezpečí a jistoty
• Vnímat každé dítě jako osobnost
• Podle potřeby vytvářet individuální vzdělávací programy
• Spojovat poznatky s běžným každodenním životem, využívat zájmy žáků
• Rozvíjet schopnosti nikoli požadování množství vědomostí
• Vést dítě k systematičnosti a zodpovědnosti
• Vytvářet takové prostředí, které by podněcovalo žáka k aktivitě a povzbuzovalo jej
• Uplatňovat důslednost a kontrolu
• Uplatňovat spravedlivé hodnocení a korigovat sebehodnocení žáků
• Uplatňovat reedukační metody
• Umožnit každému dítěti, aby vlastním tempem v optimálním prostředí získávalo nové dovednosti a poznatky
• Umožnit žáku v co největší míře volnost pohybu
• Umožnit žákům spolupracovat v různých věkových skupinách
• Umožnit žákům zprostředkování poznatků získaných v rámci zájmové činnosti
• Podněcovat žáky k hledání řešení problémů
• Podněcovat každého žáka k práci v rámci jeho možností a k jejímu dokončení
• Naučit žáky samostatně získávat nové poznatky
• Využívat ve velké míře Feuersteinovy metody
• Učit žáky vyhledávat a vědomě pracovat s chybou
• Dovést žáky k vnitřní kázni

 Výchovné poradenství
Pracovat se žáky a směřovat je ke správné volbě povolání, spolupráce s ÚP vést učitele k hlubšímu poznávání žáků spolupráce s PPP, rodiči žáků ustanovení výchovné komise diagnostika žáků, záznamy o žákovi.

Zvýšení odborné a pedagogické úrovně pracovníků
Sebevzdělání učitelů z nabídkové literatury, UN a další odborné literatury, metodické přednášky a školení pořádané MŠMT a ŠÚ, spolupráce učitelů v rámci MK, zapojit se do programů výuky jazyků pořádaných SSŠ Most.

Řídící a kontrolní činnost
Sledovat výsledky práce učitelů v jednotlivých předmětech, provádět individuální rozbory, kontrola grafických projevů žáků, průběžně kontrolovat úroveň a dodržování dozorů, jejich účinnost, sledovat úroveň estetického vzhledu tříd a celé budovy, sledovat účelnost práce TU, motivace a hodnocení hodin, větší prostor pro samostatný projev a práci žáků, individuální přístup k žákům, zařazování AVT a didaktických pomůcek
výstavy dětských prací (Vv, Pv).

Provozně ekonomická činnost
Dovybavit dílny, vybavit další třídy nábytkem, úprava vstupního prostoru školy, pokračovat v obnově estetického vzhledu školy, dobudovat keramickou dílnu, dobudovat počítačovou učebnu, vybudovat učebnu chemie a fyziky.

Metodická činnost školy - DYS-CENTRA
Organizování odborných přednášek, Dr. Olga Zelinková CSc., Spolupráce s rodiči dyslektiků, Hemisférová dyslexie, SPUCH na II. stupni, Dr. Josef Novák - DYSKALKULIE, Dr. Ivana Baxová - EDUKINEZIOLOGIE, pravidelné provádění praxe se studenty SpgŠ a VOŠSP, škola je akreditovaným pracovištěm MŠMT ČR.

 

 

zsdysmost © 2011 | Privacy policy