ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROFESORA Z. MATĚJČKA V MOSTĚ

FAKULTNÍ ŠKOLA UJEP

Učební plán

1. stupeň 1. – 5. ročník

Celkem povinně hodin

19 + 1

20+2

23+2

23+2

24+2

118

oblasti

 

předměty

1. roč.

2. roč.

3. roč.

4. roč.

5. roč.

součet

Jazyk a jazyková komunikace

47

Český jazyk a lit.

7

8

9

7

7

38

(ČJ)

           

Cizí jazyk (AJ/NJ)

-

-

3

3

3

9

Matematika a její aplikace

22

Matematika (M)

4

4

4

5

5

22

Informační a komunikační technologie

1

Informační a

           

komunikační technologie (ICT)

-

-

-

-

1

1

Člověk a jeho svět

12

Prvouka (PRV)

2

2

2

-

-

6

Vlastivěda (VL)

-

-

-

2

1

3

Přírodověda (PŘ)

-

-

-

1

2

3

Umění a kultura

12

Hudební výchova

1

1

1

1

1

5

(HV)

           

Výtvarná výchova

2

2

1

1

1

7

(VV)

           

Člověk a zdraví

10

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

10

(TV)

Člověk a svět práce

5

Pracovní výchova

1

1

1

1

1

5

(PV)

Volitelné

9

 

1

2

2

2

2

9

 

Volitelné předměty
1. stupeň 1. – 5. ročník

Předměty

 

1. roč.

2. roč.

3. roč.

4. roč.

5. roč.

součet

Týmová tvořivost

TT

1

1

1

1

1

5

Hrátky

             

s anglickým jazykem

HSAJ

-

1

-

-

-

1

Příroda

PŘN

-

-

1

1

-

2

kolem nás

Putování

PE

-

-

-

-

1

1

Evropou2. stupeň 6. – 9. ročník

Celkem povinně hodin

27+2

26+4

27+5

28+3

122

Oblasti

 

Předměty

6. roč.

7. roč.

8. roč.

9. roč.

součet

Jazyk a jazyková komunikace

28

Český jazyk a lit.

4

4

4

4

16

(ČJ)

3

3

3

3

12

Cizí jazyk (AJ/NJ)

         

Matematika a její aplikace

16

Matematika

5

4

4

3

16

(M)

Informační a

1

Informační a

-

-

-

1

1

komunikační technologie

komunikační

 

technologie (ICT)

Člověk a společnost

12

Dějepis (D)

2

2

2

2

8

 

Výchova k občanství

1

1

1

1

4

 

(VO)

         
             

Člověk

22

Fyzika (F)

1

1

2

2

6

a příroda

Chemie (CH)

-

-

2

2

4

 

Přírodopis (PŘ)

1

2

1

2

6

 

Zeměpis (Z)

2

2

1

1

6

Umění

10

Hudební výchova

1

1

1

1

4

a kultura

(HV)

         
 

Výtvarná výchova

2

2

1

1

6

 

(VV)

         

Člověk

11

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

a zdraví

(TV)

         
 

Výchova ke zdraví

1

-

1

1

3

 

(VZ)

         

Člověk

4

Pracovní činnosti

1

1

1

1

4

a svět práce

(PČ)

Komunikace

4

Brainstorming (BS)

1

1

1

1

4

Volitelné celkem

   

2

4

5

3

14Volitelné předměty

Předměty

 

6. roč.

7. roč.

8. roč.

9. roč.

 

součet

Další cizí jazyk

NJ

-

2

2

2

 

6

Konverzace v cizím jazyce

AK

-

1

1

-

 

2

Literární seminář

LS

1

1

1

-

 

3

Přírodovědná praktika

PŘP

1

-

-

-

 

1

Seminář z českého jazyka

             

SČJ

-

-

-

1

 

1

Seminář z matematiky

SM

-

-

-

1

 

1

Základy administrativy

ZA

-

2

2

1

 

5

Kariérové vzdělávání

KV

-

-

1

-

 

1

 

Poznámky

Od 7. ročníku bude žákům nabídnut druhý cizí jazyk v hodinové dotaci 2 v každém ročníku.
V případě, že nebude dostatečný zájem ze strany žáků, aby mohl být předmět vyučován v jednotlivých ročnících, budou mít žáci jako alternativu tyto předměty:


7. a 8. ročník – Konverzace v prvním cizím jazyce (AJ) - 1
a literární seminář - 1
9. ročník - Seminář z českého jazyka - 1
a seminář z matematiky - 1

Tělesná výchova v 8. a 9. ročníku
- skupiny v těchto ročnících neodpovídají jednotlivým třídám, vzhledem k malému počtu dívek ve třídách jsou vytvářeny: skupina chlapců a skupina dívek

Předmět výtvarná výchova na vyšším stupni je integrován dalších vyučovacích předmětů, zejména do vzdělávacích oblastí Člověk a společnost (D, VO), a Člověk a příroda
(F, CH, PŘ, Z), také při realizaci celoškolních projektů.

 

 

zsdysmost © 2011 | Privacy policy