ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROFESORA Z. MATĚJČKA V MOSTĚ

FAKULTNÍ ŠKOLA UJEP

 

 

Účast žáků školy ve srovnávacím testování a na mezinárodních soutěžích

 

Základní škola profesora Zdeňka Matějčka má od svého založení statut základní školy se vzdělávacím programem odpovídajícím RVP ZV. Vzhledem k tomu, že je jejím zřizovatelem Krajský úřad Ústeckého kraje. (tak je tomu u škol speciálních a protože se věnuje žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, bývá často veřejností zařazována mezi základní školy speciální a praktické. Nic na tom nezměnila ani novela školského zákona z roku 2012.

Pokud žáci získají úplné základní vzdělání na této škole, mohou si zvolit libovolný učební nebo maturitní obor. Několik žáků už úspěšně dokončilo i vysokoškolské studium v technických i humanitních oborech.

 

Abychom průběh vzdělávání našich žáků, který je vzhledem k jejich diagnózám uskutečňován v málo početných třídách s využitím metod speciální pedagogiky, přiblížili ostatním školám, snažíme se zapojovat naše žáky do dostupného systému testování (za spolupráce a někdy i finanční spoluúčasti rodičů) a také do soutěží, které jsou pořádány různými institucemi pro žáky základních škol. Chceme tímto způsobem rozvíjet jejich schopnosti uspět na školách vyššího stupně, připravit je na možnost různých typů zadání a najít pro ně také další společné téma se žáky jiných škol.

 

Protože si uvědomujeme, že právě při vypracovávání testů zadaných jinou osobou se projevují důsledky specifických poruch učení u jednotlivých žáků, zapojili jsme se již dva roky předtím do testů Kalibro (určených pro 9. ročníky) a SCIO (pro 3., 5., a 7. ročníky).

Ve školním roce 2012/2013 proběhne na všech školách v 5. a 9. ročnících testování NIQUES, které je garantováno Českou školní inspekcí a MŠMT. I když v předchozím školním roce nebylo toto testování povinné pro všechny školy a nebyla připravena verze pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, zúčastnili jsme se již této pilotní verze.

 

Všem společnostem jsme pak poskytli odborný komentář vztahující se k formě zadání a její vhodnosti pro žáky se specifickými poruchami učení ve všech zadávaných oblastech (český jazyk, anglický jazyk, matematika, prvouka, všeobecné studijní předpoklady).

 

Na základě této aktivity se paní ředitelka PhDr. Hana Ajmová zúčastnila několika jednání k této tématice, která pořádalo MŠMT.

Již pět let se škola zapojuje do mezinárodní soutěže Matematický klokan v kategoriích Cvrček (2. a 3. třídy), Klokánek (4. a 5. třídy), Benjamín (6. a 7. třídy) a Kadet (8. a 9. třídy). Tuto soutěž vymyslel australský matematik Peter O´Halloran, který ji určil všem žákům, nejen těm nejtalentovanějším. Má přinášet radost z řešení netradičních úloh a možnost porovnání svých schopností s vrstevníky ve třídě, škole, ale i v okresním, regionálním, nebo celostátním měřítku. Z Austrálie se díky francouzským matematikům tato soutěž po roce 1991 rozšířila do celého světa – v současné době je do ní zapojeno více než 30 zemí Evropy a Ameriky.  Zajímavostí je i to, že ve všech zemích jsou tytéž příklady zadávány ve stejný den. Výsledky všech žáků jsou vyhodnoceny, jména nejúspěšnějších účastníků školy jsou sumarizována v rámci regionu a státu. Všichni žáci jsou se svými výsledky seznámeni. Účast v této soutěži je dobrovolná a bezplatná. Toto každoroční účinkování v soutěži Matematický klokan je tak mimo jiné dobrou průpravou pro výše uvedené testování. Snažíme se vždy zapojit maximální počet žáků, kteří si tento způsob řešení a zaznamenávání výsledků řešení vyzkoušejí a zdokonalí se v něm.

 

Další mezinárodní matematickou soutěží, které se naši žáci opakovaně zúčastňují, je korespondenční seminář Taktik. Charakter tohoto klání je zcela jiný – vyžaduje vytrvalost, strategii, spolupráci a je mnohem časově náročnější. Žáci vypracovávají v daném termínu 4krát během školního roku sady úloh. Mohou pracovat samostatně, ve dvojicích nebo trojicích. Žáci naší školy vždy raději volí širší skupinu a vyhovuje jim i možnost tvořit ji z více ročníků (6. a 7. třídy, 8. a 9. třídy). Taktika řešení záleží vždy pouze na skupině – někteří řeší doma samostatně a pak porovnávají společné výsledky a z nich vytvoří konečnou verzi, jiní se raději nad úlohami sejdou několikrát všichni společně. Důležité je dodržet zadaný termín a řešení včas odeslat zadavateli. S dalším zadáním pak přijdou opravené práce předchozího kola spolu se správným řešením – žáci tak mohou pracovat s chybou a příště se jí vyvarovat. Charakter úloh se v některých sadách opakuje, a proto je důležité nejen úlohy vyřešit, ale také se zabývat správností řešení. Této soutěže se zúčastňuje pouze několik žáků školy, poplatek je hrazen z Klubu rodičů.

 

Velmi zajímavým zážitkem ve školním roce 2012/2013 byla pro některé žáky 8. a 9. ročníků návštěva Vědohraní pořádaného Katedrou didaktiky fyziky matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Čekal je den plný pokusů, myšlenkových konstrukcí, praktických úkolů i odborných přednášek ve vysokoškolských laboratořích a posluchárnách. Na každém stanovišti se jim věnovali studenti a učitelé této katedry – žáci byli překvapeni, že lidé, jejichž jména znají z učebnic a sbírek příkladů, dovedou o fyzice poutavě vyprávět žákům základních škol a dokonce si s nimi „fyzikálně hrát“.  Byli jsme nejvzdálenějšími účastníky této akce, ale žáci přijeli nadšeni, vyprávěli o zážitcích svým spolužákům a doufají, že se Vědohraní stane další tradicí naší školy.

 

zsdysmost © 2013