ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROFESORA Z. MATĚJČKA V MOSTĚ

FAKULTNÍ ŠKOLA UJEP

Jednotlivé předměty

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
Časová dotace: 1. roč. 7, 2. roč. 8, 3. roč. 9, 4. roč. 7, 5. roč. 7

Charakteristika vyučovacího předmětu
Žáci se blíže seznamují s mateřským jazykem a učí se jej správně a kultivovaně používat v běžných situacích. Prostřednictvím jazykové a literární výchovy získává žák schopnost vyjadřovat své myšlenky a city, vžívat se do myšlení a cítění druhých lidí. Kvalitní jazykové vzdělání je důležité i pro úspěšné osvojování poznatků v dalších oblastech.
Žáci si postupně osvojují správnou techniku psaní a čtení, učí se souvisle vyjadřovat písemně i ústně.Pomocí didaktických her a slohových cvičení se rozvíjí jejich komunikace s okolím. Postupně poznávají pravidla stylistiky a českého pravopisu, rozšiřují si slovní zásobu a prakticky ji používají. Prostřednictvím četby se podporuje emocionální zdraví dítěte, návštěvou divadelních a filmových představení se děti začleňují do společenského a kulturního života.


ANGLICKÝ JAZYK
Časová dotace: 3. – 5. roč. 3

Charakteristika vyučovacího předmětu
V rámci cizího jazyka má žák zvládnout základní dovednosti v angličtině v psané i mluvené podobě, správně číst jednoduché texty, umět použít dvojjazyčný slovník, reagovat na jednoduché pokyny, otázky. Má dokázat reprodukovat krátký text, se zachováním smyslu textu, získat základní slovní zásobu a dovednost domluvit se. Výuka anglického jazyka má přispívat k poznání odlišností ve způsobu života lidí v zemích, mluvících anglicky. Výuka rozvíjí u žáků pozitivní vztah k cizím jazykům.zsdysmost © 2011 | Privacy policy